Jánovo Zjavenie 

Tento spis možno nájsť aj pod označením Apokalypsa. Toto slovo z gréčtiny sa prekladá aj ako odhalenie- resp. zjavenie. Podobá sa spisom starých prorokov (Daniela, Ezechiela, Izaiáša a ďalších), ale má aj veľa odlišností od nich. Zvláštnosť je nielen v obsahu, ale aj vo forme, lebo ide o videnie, ktoré sa stane v budúcnosti. Starý- živý Ján- mal vízie a na ich základe rozvíjal svoje myšlienky.

Aký bol cieľ spisu? V čase prenasledovania kresťanov, zvodov a nebezpečenstiev od falošných učiteľov Zjavenie bolo napomenutím, povzbudením a potešením. Vyzýva k viere a trpezlivosti. Autor ukazuje, že v minulosti bolo možné rímsky štát hodnotiť kladne a až za Nerona sa ukázal v podstate ako zlý. Ako ukazuje 13. kapitola, je táto zloba ohraničená. Potom príde koniec ríše a blahoslavení budú tí, ktorí budú umierať v Pánovi. /14/13 a kresťania nesmú zabúdať, že všetko sa deje pod Božím dozorom. 

Iného druhu je prvá časť spisu, sedem listov Ježišových v 2. a 3. kapitole. Je to výzva k vernosti a pokániu, či návratu k prvotnému dobrému stavu zboru. 

Autor Zjavenia: Je logické, že autorom je apoštol J á n. On si ten prívlastok „apoštol“ nenárokoval. Je rodom z Palestíny (Zebedeovec). Požíval zvláštne postavenie v zboroch Malej Ázie.

Obsah spisu: Spis obsahuje 22 kapitol. V úvode knihy sa hovorí, že Ján v rámci videní dostal príkaz, aby svoje videnia opísal. Hlavným obsahom sú videnia o troch sedemnásobných úkazoch: 7 pečatí, 7 trúb a 7 čiaš. Tie sú ďalej delené na menšie skupiny. Spis získava istú jednoliatosť a dramatičnosť podania. Celý spis tvorí jednotu.

Prvá časť obsahuje 7 listov adresovaných siedmim maloázijským zborom s napomínajúcimi, karhavými alebo pochvalnými slovami.

Druhá časť knihy obsahuje päť videní o tom, čo nastane. Prvé videnie hovorí o siedmich pečatiach. Ján vidí Boha na nebeskom tróne. V pravej ruke má knihu so siedmimi pečaťami, ktorú nevie nik otvoriť, iba Baránok. Pri rozlomení prvých štyroch pečatí sa postupne objavujú štyria jazdci, ktorí predstavujú symboly bezbožnej moci, vojny, hladomoru a smrti. Po otvorení piatej pečate sa objavujú mučeníci a ukazuje sa, že je ešte dosť miesta pre ďalších mučeníkov. Pri otvorení šiestej pečate stíhajú zem živelné pohromy. Vyvolení sa však zachránia, dostanú sa pred tvár Božiu. Po otvorení siedmej pečate sa objavujú siedmi anjeli so siedmimi trúbami v rukách.

V druhom videní ide o anjelov, čo majú sedem trúb (Zj.8,2 –až 11,8). Anjeli, stojaci pred Bohom, začínajú postupne. Po každom zatrúbení nastavajú hrozné katastrofy. Po siedmom zatrúbení strasti prestanú, Boh triumfuje a súdi: trestá a odmeňuje.

Tretie videnie opisuje boj medzi nepriateľmi Boha a Božím zhromaždením. (Zj. 12,1 -14,20). Obrovský ohnivý drak zaútočí na ženu odetú do slnka, no Michal (jedno z pomenovaní Božieho Syna) a jeho anjeli draka porazia. Potom sa objavia dve šelmy – morská a suchozemská, aby bojovali proti Bohu a svätým. Proti nim sa objaví Baránok a jeho sprievod, potom traja anjeli súdu, ktorí vyrieknu rozsudok nad uctievačmi šelmy a napokon traja anjeli žatvy, ktorí rozsudok vykonajú. 

Štvrté videnie hovorí o siedmich čašiach (Zjav 15,1- 16,21). Sedem anjelov postupne vylieva na zem sedem čiaš Božieho hnevu. Hriešnikov zakaždým stíhajú hrozné rany.

Piate videnie hovorí o konečnom zúčtovaní (Zjav17,1-22,21). Padne bezbožný Babylon, bude súdená šelma a falošný prorok a satan – diabol bude spútaný na tisíc rokov. Nastane tisícročná Kristova vláda. Satan sa síce dostane z väzenia, ale bude definitívne porazený a stihne ho večný trest. Potom príde posledný súd. Hriešnikov vrhnú do ohnivého jazera, pre spravodlivých vznikne nové nebo a nová zem. Boh tu bude žiť medzi ľuďmi a nebude viac smrti, plaču a bolesti. Nastane večná blaženosť.

Doba vzniku

Spis bol napísaný ku koncu vlády Domitianovej. Súvisí to aj s tradíciou o Jánovom vyhnanstve na ostrov Patmos v období po roku 80. Iný autor uvádza, že niektoré časti vznikli už v 68.-69. roku. Vzniká v kruhoch raného kresťanstva, preto odzrkadľuje problémy, spôsob života a myšlienkový svet prvých kresťanov.

 

Hodnotenie spisu

bolo v histórii rôzne. Zjavenie je v inom ako v jeho apoštolskom pôvode: Je najmä v jeho apokalyptickom, jedinečnom stvárnení pohľadu na postavenie cirkvi v starej dobe.

Teraz sa vráťme do predošlých kníh Jána a prečítajme si, ktoré verše oslovili našich členov zboru pri štúdiu.

Sestra E. Kroľová  

1. list Jánov 

1,7-8 „... ak chodíme vo svetle, ako On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, Jeho Syna, očisťuje nás od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme, a nieto v nás pravdy.

2,15, 17, 23 „... ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi... Svet však hynie, aj jeho žiadosť hynie, ale ten, kto činí Božiu vôľu, zostáva naveky. 

verš 23 „Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca."

3,8, 18 „Na to sa zjavil Syn Boží, aby maril skutky diablove...

Dietky, nemilujte slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdove.“ 

4,1-2, 7-8, 18 „Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta... každý duch, ktorý vyznáva Ježiša ako Krista prišlého v tele, je z Boha... Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a zná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska... V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý láske.

5 / 4, 11-12 „... všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera... Boh dal nám večný život, a tento život je v Jeho synovi. Kto má Syna, má život...

List Júdov 20 -23 „... vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na život večný. Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa.

 

Sestra J. Cabanová

1. list Jánov, kapitola 5, verše 14-15

 „14 A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. 15 A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili.

 List Júdov, verše 20-21

vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. 21Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život.

 

Sestra Zuzana Tomková

 1J 1, 8-9 „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.

1J 2, 4-5 „Kto hovorí: „Poznám ho,“ a nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že sme v ňom.

1J 2, 17 „A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.

1J 3, 23-24 „A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal.“ 

1J 5, 3-4 „Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

Júd 1, 20-21 „Ale vy, milovaní, budujte sami seba na svojej presvätej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Zachovajte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.

 

Sestra K. Riečanová

1.list Jánov1, 7 „Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.

 2. list Jánov 1, 4 „Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.

3. list Jánov 1, 2 „Milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.

 List Júdov 1,19 – 20 „To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha. 20 Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvätou vierou a modlite sa v Duchu Svätom.

 

Brat Ľ. Remiar

1. J 2, 16-17 „Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta. Svet však hynie, aj jeho žiadosť (hynie), ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.

1. J 4, 1-2 „Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Podľa toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha;

1. J 5, 11-12 „A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá život.

2. J 1, 7 „Lebo mnohí zvodcovia vyšli do sveta, ktorí nevyznávajú Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele; to sú ten zvodca a antikrist.

3. J 1, 11 „Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre koná, je z Boha; kto zle koná, nevidel Boha.

Júdov 1, 20-23 „Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život. Majte súcit s pochybovačmi, zachraňujte ich, vytrhnúc ich z ohňa. Iných sa zase ujmite s bázňou, nenávidiac aj ich odev poškvrnený telom.

 

Sestry Jakubovie, Jarábeková, Kandová

1. list Jánov:

1,8 „Ak hovoríme, že nemáme hriech, sami seba klameme a nie je v nás pravda."

2,23 „Ktokoľvek popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

3,18 „Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo."

3,23 „A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno Jeho Syna Ježiša Krista a milovali sa, ako nám prikázal."

4,16 „A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom."

5,14 „A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás."

 2. list Jánov:

verš 9 „Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha, kto zostáva v učení, ten má aj Otca aj Syna."

 3. list Jánov:

verš 8 „My sa teda máme ujímať takýchto, aby sme sa stali spolupracovníkmi za pravdu."

verš 11 „Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre koná, je z Boha, kto zle koná, nevidel Boha."

 

List Júdov:

verš 20-21 „Ale vy, milovaní, vzdelávajte sa vo svojej najsvätejšej viere a modlite sa v Duchu Svätom. Udržujte sa v láske Božej a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista na večný život."

Ďakujem bratovi farárovi, že nám na začiatku odporučil toto štúdium, lebo nám dalo veľa poznania, ktoré nás pod vedením Ducha Svätého budovalo.

Milé sestry a brat v Kristu, ďakujem Vám, ktorí ste sústavne študovali slovo[ŠU1] Božie a zároveň ste ho tlmočili celému nášmu zboru. Aj tým bratom a sestrám ďakujeme, ktorí zabezpečovali technické spracovanie do jednotlivých vydaní Pohľadu. Ďakujeme aj tým bratom a sestrám v zbore, ktorí jednotlivé knihy Biblie s nami študovali.

Pane, ďakujeme Ti, že si nám dal výdrž a um v poznávaní jednotlivých kníh Biblie, lebo sme mohli poznať, že toto Slovo je návodom, ako majú kresťania žiť. Je teda skutočne svetlom na našej ceste do Kráľovstva nebeského.

Poznámka: Študujte knihu Zjavenie Jánovo a vypíšte dva verše, ktoré vás najviac oslovili. K tomu pridajte stručné, najviac 5 riadkové vyznanie, ako ste sa úlohy zhostili a čo vám to dalo. Pošlite na moju známu adresu. 

 

.: Autor: Štefan Urbašík          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Ján l3, 34-35 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.