Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:

Gabriel Stach, 0903 487 346

Mnoho ľudí je ateistov, ale snáď je viac takých, ktorí veria v existenciu Boha, ale to je všetko. Dávajú mu iné mená: energia, vesmírna inteligencia a podobne šudia si žijú po svojom. Zaoberajú sa čím oni chcú a o Boha sa nestarajú. Nerozprávajú sa s ním, ignorujú ho. Napriek tomu veria, že s nimi všetko dobre skončí, veď predsa veria v Boha. Veria v spravodlivosť. Čítajú si horoskopy, dávajú si veštiť, cvičia jogu, alebo nejaké bojové umenie, liečia sa akupunktúrou, homeopatiou, alebo sa spoliehajú na nejakého zázračného liečiteľa. Veď všetko je od Boha. Aj diabol je od Boha a tak napokon všetko dobre skončí, veď sa znova narodia v inom tele. Biblia však hovorí iné. Boh nás stvoril, aby sme mali s ním a medzi sebou spoločenstvo. Nestačí len veriť v Boha. Aj diabol verí a trasie sa.
 
V podstate ide o to, komu patrí vaša duša. Bohu, alebo diablovi? Bohu patria Božie deti, na ostatných má nárok diabol. Kto sú božie deti? (J1:12) Božie deti sú zapísané v knihe života. Keď Ježiš vyslal 70 učeníkov a oni sa vrátili, nadšene mu hovorili, že aj démoni sa nám v tvojom mene poddávajú. On im však odpovedal, aby sa neradovali preto, že sa im darilo vyháňať démonov, ale preto, že ich mená sú zapísané na nebesiach.
 
Si Božie dieťa alebo len Božie stvorenie? Je tvoje meno zapísané v knihe života u nášho nebeského Otca? Máš to privilégium? Ak nemáš v tom istotu, prečítaj si nasledujúci text, porozmýšľaj nad biblickými citátmi a na záver sa úprimne pomodli uvedenú modlitbu. Potom sa začni rozprávať s Bohom vo svojich modlitbách.
 
AKO NADVIAZAŤ VZŤAH S BOHOM alebo cesta k spaseniu.
 
(vysvetlenie v 4 bodoch podľa Biblie + modlitba spasenia)
 
1. Všetci sme hriešni, nik nie je bez viny
• Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej. (Rimanom 3:23)
• Niet spravodlivého ani jedného. (Rimanom 3:10)
 
AKÉ TO MÁ NÁSLEDKY?
• Vaše hriechy zakryli jeho tvár pred vami, takže nepočuje. (Izaiáš 59:2)
• Osoba, ktorá zhreší, zomrie. (Ezechiel 18:4)
 
2. Nemôžeš sa sám vlastným spôsobom zachrániť
• Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami od seba, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. (Efežanom 2:8,9)
• Ja som cesta, i pravda, i život. Nik neprichádza k Otcovi ak len nie skrze mňa. (Ján 14:6)
• Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. (Rimanom 5:8)
• A nieto spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. (Skutky 4:12)
 
3. Spasenie je pripravené: pokánie + viera v Ježiša
• Ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. (Lukáš 13:3)
• Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (Ján 3:16)
• Ak ústami vyznávaš Pána Ježiša a v srdci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. (Rimanom 10:9)
• Kto počúva moje slovo a verí Tomu, kto ma poslal, nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Ján 5:24)
 
4. Staň sa Božím dieťaťom!
• Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno. (Ján 1:12)
 
AK VERÍŠ, MÓŽEŠ PRIJAŤ PÁNA JEŽIŠA NASLEDUJÚCOU MODLITBOU,
LEBO ŽIVOT (večný) A SMRŤ SÚ V MOCI JAZYKA (Príslovia 18:21)
 
Modlitba prijatia Pána Ježiša.
TOUTO MODLITBOU TREBA VYJADRIŤ POKÁNIE, VĎAKU, VIERU A PRIJATIE. MÓŽĚŠ SA POMODLIŤ NAPRÍKLAD TAKTO:
Pane Ježišu Kriste, prosím Ťa, odpusť mi všetky moje hriechy.
Ďakujem Ti za Tvoju obeť na golgotskom kríži.
Verím, že si Boží Syn, že si zomrel aj za moje hriechy a že Ťa nebeský Otec na tretí deň po ukrižovaní vzkriesil.
Prosím Ťa, staň sa od teraz Pánom môjho života. Prijímam Ťa za Svojho Spasiteľa.
Amen.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.