Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Hlavný článok evanjelickej viery je:  OSPRAVEDLNENIE Z VIERY

 

Sme spasení / ospravedlnení pred Bohom Božou milosťou, ktorá je prijatá vierou. Naše dobré skutky nás pred Bohom neospravedlňujú.

 

Gal. 2 / 16: „...vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“

 

Ef. 2 / 8-9: 8 „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

 

Viera sa prejavuje skutkami:

 

Jakub 2 / 17: „Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“

 

 

REFORMAČNÉ PRINCÍPY:

 

 

SOLA GRATIA

= jedine z milosti (a nie z našich zásluh)

sola

SOLA FIDAE

= jedine vierou (a nie dobrými skutkami)

SOLUS CHRISTUS

= jedine Kristus (jedine vykupiteľské dielo Kristovo)

SOLA SCRIPTURA

= jedine Písmo (a nie cirkevná tradícia)

SOLI DEO GLORIA

= jedine Bohu patrí sláva

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Žalm 146, 1 Haleluja! Chváľ, duša moja, Hospodina! Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem; a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.