Hlavný článok evanjelickej viery je:  OSPRAVEDLNENIE Z VIERY

 

Sme spasení / ospravedlnení pred Bohom Božou milosťou, ktorá je prijatá vierou. Naše dobré skutky nás pred Bohom neospravedlňujú.

 

Gal. 2 / 16: „...vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto.“

 

Ef. 2 / 8-9: 8 „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“

 

Viera sa prejavuje skutkami:

 

Jakub 2 / 17: „Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva.“

 

 

REFORMAČNÉ PRINCÍPY:

 

 

SOLA GRATIA

= jedine z milosti (a nie z našich zásluh)

sola

SOLA FIDAE

= jedine vierou (a nie dobrými skutkami)

SOLUS CHRISTUS

= jedine Kristus (jedine vykupiteľské dielo Kristovo)

SOLA SCRIPTURA

= jedine Písmo (a nie cirkevná tradícia)

SOLI DEO GLORIA

= jedine Bohu patrí sláva

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Židom 13, 20-21 Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás učiní spôsobnými na všetko dobré, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen.