Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Viac než dvesto rokov náš kostolík stojí
- uprostred Radvane, hneď vedľa kaštieľa.
Stavali ho zbožní, pracovití ľudia.
Nemali bohatstva, zato lásky veľa.

Farbiari, nožiari, hrebenári, kupci 
o pomoc prosili vrúcne Hospodina, 
aby dodal sily pracovitým rukám 
a dielo požehnal skrze svojho Syna.

Pod lipou zelenou, čo Sládkovič sadil,
schádzala sa mládež, dospelí aj deti.
S rodinou Radvanských svorne nažívali,
verným Ježišovi kríž na veži svietil.

Či si vieš predstaviť, kto tu raz sedával,
prosil a ďakoval, v slzách k Bohu volal?
V múroch jemu drahých zanechal želanie,
aby v deň sviatočný šiel ľud do kostola. 

Dnes kostolík stojí uprostred sídliska.
Bratia, sestry zbožné doň prichádzajú
ako ich predkovia. V radostiach,
v bolestiach k Ježišovi vrúcne, s pokorou volajú. 

Radvanský kostol je mojím chrámom Božím,
srdce sa teší, keď zvony vyzváňajú.
V kruhu vzácnych ľudí cítim bratskú lásku.
Nech Boh žehná všetkých, čo sa v ňom schádzajú.

.: Autor: Ľubomíra Slobodová         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.