V nedeľu 13.6. sa 14 detí z nášho radvanského cirkevného zboru tešilo na svoju konfirmáciu, na potvrdenie svojej krstnej zmluvy a vedomé prihlásenie sa k evanjelickej cirkvi a.v. Slávnostne ustrojení a s hojnou účasťou svojich rodičov, krstných a starých rodičov aj ostatných členov rodiny, vstúpili do chrámu Božieho. Ako prvý sa im prihovoril zborový dozorca Martin. „Len milosťou môžme vstúpiť...“ bola úvodná pieseň, ktorá upriamila pozornosť na Boha - Stvoriteľa a Sudcu.

Všetci sme zhrešili a nemáme slávy Božej (Rim. 3,23) a páčiť sa Mu môžeme len živou vierou a odovzdanosťou nášho srdca. Bohu ide hlavne o naše srdce, čo vyjadrila aj nasledujúca pieseň „Dobrá správa... Boh ťa prišiel nájsť a zachrániť...“ Jedine Pán Ježiš je ten záchranca, On je tá cesta, pravda a život. Vyzval konfirmandov, aby prijali Krista ako obeť za svoje hriechy, aj hriechy všetkých ľudí. Je to veľmi oslobodzujúce. Vzoprite sa zlému kdekoľvek a Boh sa začne na vás usmievať. Urobte krok k Bohu a On sa vám dá poznať. Boh nám dáva zasľúbenia, ktoré sú obsiahnuté v ďalšej, záverečnej piesni – „Pán je môj Pastier nič mi nechýba...“ na text 23. Žalmu. Príhovor ukončil slovami: Buďte požehnaní v mene Ježiš. 

Brat farár Michal si zvolil za svoj konfirmačný príhovor text z Lukášovho evanjelia 14, 34-35. V živote sú situácie, kedy človek musí dozrieť, aby pochopil určité veci. Teraz prebieha proces kedy začínate za svoj život preberať osobnú zodpovednosť. Týmito slovami oslovil prítomných konfirmandov. Váš duchovný život, vaše rozhodnutia sú aj v oblasti viery. Niektoré deti sa už v útlom veku rozhodujú, že svoje srdce odovzdajú Ježišovi a toto rozhodnutie im môže trvať po celý život. Nebojte sa robiť takéto rozhodnutia, milovať Pána Ježiša, vyznávať svoju vieru a žiť podľa nej. Boha nevidíme, nemôžeme Ho nahmatať, ale môžeme Ho mať vo svojom srdci. Keď potrebujeme pomoc a modlíme sa, tak Boh koná a pomáha. Ľudia, ktorí odchádzajú od Boha preč, strácajú pevnú pôdu pod nohami, a preto je aj tento svet taký nestabilný a neistý. Boh vám dá hodnoty, za ktoré sa oplatí aj trpieť a znášať posmešky. Nech je cesta za Ježišom aj vašou celoživotnou cestou!

Po týchto slávnostných príhovoroch nasledovala spoveď a Večera Pánova - viditeľné znamenie neviditeľného Boha. Vitajte, milí naši konfirmandi, už ako dospelí členovia v spoločenstve sestier a bratov nášho cirkevného zboru. Prajeme vám všetkým lásku, vytrvalosť a hojnosť Božieho požehnania po celý váš život.

 

.: Autor: Edita Kroľová          


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.