REZ a ECAV

Návšteva seniorátneho stretnutia v Sáse
  V marci k nám do zboru zavítala chválová skupina TÉVA-CH z Krupiny. Potešili nás piesňami a svedectvom. Neskôr nás pozvali, či by sme neprišli cez leto k nim do Sási (pri Krupine) zahrať pár piesní, pretože sa má vtedy konať stretnutie Hontianskeho seniorátu. S radosťou sme pozvanie prijali a tešili sa, kedy už príde leto. No a aj sme sa dočkali. V sobotu ráno 20.6.2009 sme sa členovia ObedEdom stretli na parkovisku pred kostolom a s menším meškaním sme vyrazili. O takú hodinku sme dorazili do Sási, kde nás už čakali naši bratia a sestry z TÉVA-CHu. Rozložili sme sa v kostole a hneď sme začali nácvik. Potom sme mali menšie občerstvenie a medzi tým prišli aj ostatní Radvanci. O 10:00 sme začali prvú časť nášho vstupu.

  Potom mal náš farky kázeň. Jej názov bol: Kde je tvoj poklad. Na úvod sme mali aj takú menšiu aktivitu - po celom kostole sme mali hľadať čokoládové peniaze a dávať ich do pokladnice. Po kázni som povedala krátke svedectvo o jednej piesni a opäť sme začali hrať. Prvá polovica programu sa skončila asi o 12:30, takže sme sa išli najesť do kultúrneho domu. Posilnili sme sa výdatným guľášom a koláčikmi. Keď sa všetci najedli, presunuli sme sa naspäť do kostola, kde nás už čakala skupina TÉVA-CH. Tá odohrala asi 3 pesničky. Po nich nasledovali hodinové semináre. Boli tri a každý si mohol vybrať, na ktorý pôjde. Po seminároch skupina TÉVA-CH zahrala ešte zopár piesní a seniorátko sa priblížilo ku koncu. Na záver sme sa ešte s miestnou pani farárkou poďakovali Bohu za úžasne strávený deň a seniorátko sa skončilo.
  A tak Pane aj ja sa chcem pridať a veľmi Ti poďakovať za super požehnaný čas, ktorý sme tam mohli mať. Chcem Ti ďakovať aj za to, že nám dávaš bratov a sestry aj z iných zborov.
      .: Autor: Zuzka Šipková


Dňa 6. decembra sa u nás, na evanjelickej fare v Radvani, uskutočnilo Seniorátne stretnutie mládeže. Po príchode všetkých zborov (konkrétne zboru z Badína), brata biskupa s manželkou a seniora sme boli pripravení začať. Rozbehlo sa to zhruba tak, ako sa plánovalo, teda cca o 10hodine. Nechýbal ani náš pán farár a niektorí členovia nášho zboru (starší aj mladší).
  Na úvod sme mohli počuť slovo Božie, po ktorom nasledovala večera Pánova, ktorú nám prislúžil brat biskup ZD. Po večeri Pánovej sa slova ujala predsedníčka VMV ZD, ktorá prednášala na tému ,,Miesto mladého človeka v zbore a v cirkvi“. Spoločne sme prišli k záveru, že je veľmi dôležité, aby mal živý kresťan službu (duchovnú) v zbore. Súčasťou témy bola aj aktivita, ktorá pozostávala z toho, že každý mal na kúsok papiera napísať, ako by chcel pomôcť zboru, resp. čím by chcel prispieť. Zistili sme, že z milosti Božej nám každému prítomnému z nášho spoločenstva bola daná služba (či už v skupine, časopise, besiedke, služba podávania rúk a pod.). Touto cestou vás prosím o modlitby za tieto služby (možno aj za nové, alebo tie, čo sa chystajú) a zároveň vás povzbudiť aby ste prosili aj za vlastnúm službu, aby si aj vás mohol Boh použiť. Je to potom naozaj veľké požehnanie! Ale späť k seniorátku. Na záver otvoril brat biskup diskusiu, do ktorej sme sa mohli zapojiť. Pýtali sme sa rôzne otázky, na ktoré nám ochotne odpovedal (niekedy sa k odpovedi pridal aj brat senior). Po ukončení diskusie sme zistili, že sa nám to trocha natiahlo. Pobrali sme sa teda do zborovky, kde na nás čakalo drobné občerstvenie. Niektorí pokračovali v rozhovoroch, iní sa pustili do pingpongu (brat farár a brat biskup s rodinkami sa pustili do obeda).

  Aj keď sa spočiatku zdalo, že to bude nudné seniorátne stretnutie, Pán to neuveriteľne požehnal a mohli sme s bratmi a sestrami stráviť perfektný čas v Božej prítomnosti. Tak vďaka za to Pane!
      .: Autor: Klaudia Murínová


      Po štvormesačnej pauze sa dňa 27.9.2008 konečne uskutočnilo ďaľšie seniorátne stretnutie mládeže konané v našom zbore a to v poradí už tretie. Oproti predchádzajúcim stretnutiam sa čas presunul na večernú hodinu t.j. 17:00hod z čoho sme boli všetci dosť zneistení. Pán Ježiš ale znova ukázal, že je Pánom všetkých okolností a napriek neskorej hodine doviedol asi 30 mládežníkov z asi 5 zborov. Po úvodnom bloku chválospevov sa kostolom rozoznel silný smiech nášho brata farára, Janka Kollára, ktorý nás previedol Slovom Božím v súvislosti s témou „A čo s tým?“. Po kázaní sa znova rozozneli chválospevy, ale teraz už za radostnej podpory všetkých zúčastnených, ktorí povzbudení Božím slovom odovzdali svoje ústa, srdcia i mysle naplno piesňam, ktoré zneli aj so 4 prídavkami. Na koniec sme sa všetci usadili v zborovej miestnosti a popri spoločných rozhovoroch sme občerstvili aj naše telá pripravenými chlebíčkami a čajom.
     Pán Ježiš nám všetkým ukázal, že má záujem na spoločnom budovaní vzťahov medzi zbormi aj v našom senioráte a že túži po tom, aby sme mohli spoločne, ako jedno telo, rásť v láske Božej a v jednote Ducha Svätého. Vďaka Jemu sme mohli byť občerstvení aj v ten večer a pozvbudení do ďaľších stretnutí. Fotografie...
     .: Autor: Martin Drienovský


     Po presúvaní termínu sa konečne 17.5.2008 uskutočnilo seniorátne stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu v Banskej Bystrici v Radvani. Všetkých v Radvani privítali, okrem slnečného počasia, aj bratia a sestry z Radvanského ev.a.v. zboru spolu s bratom farárom Jánom Kollárom. Stretnutie začalo krátko po 10. hodine príhovorom brata Kollára, v ktorom všetkých privítal. Po úvode začali znieť v kostole chválospevy za doprovodu radvanskej chválospevovej skupiny ObedEdom. Po prvom bloku chválospevov vystúpila sestra Zuzka so svojim svedectvom Božej prítomnosti v jej živote. Hovorila o Božej radosti a o svojom probléme s prejavovaním sa tejto radosti u brata Janka Kollára(divoký smiech). Duch Svätý je dal poznať, že v Ňom máme skutočnú slobodu, a to aj slobodu vo forme radosti. Nasledoval druhý vstup chválospevov, ktorý pripravil prítomných na zvestovanie Božieho slova. Bolo zjavné, že Pán Ježiš sa dotkol mnohých sŕdc skzre tému stretnutia "Láska a čo ďalej" a skrze zvestované slovo bratom Jankom. Po "kostolnej" časti prišlo na radu občerstvenie a potom tradičné ale aj netradičné hry do ktorých sa mohli prítomní bratia a sestry zo susedných zborov slobodne zapojiť. Najdlhšie vydržali hráči volejbalu, ktorí skončili svoj medzizborový zápas okolo 14:30, čím bolo celé stretnutie ukončené.
      Pán Ježiš sa prostredníctvom svojho Ducha znova postaral o skutočne pestro prestretý stôl plný Božej radosti a Božej múdrosti v oblasti vzťahov a doprevádzal nás celým predpoludním ale aj popoludním tohoto krásneho Božieho dňa. Jemu nech znie v našich srdcia neustále vďaka za to čo pre nás každodenne robí a čo znova vykonal aj túto sobotu v banskobystrickej Radvani. Fotografie....
      .: Autor: Martin Drienovský


     Dňa 1.3.2008 sa v priestoroch ev. a. v. zboru v Radvani uskutočnilo Seniorátne stretnutie mládeže Zvolenského seniorátu. Počasie nebolo ľudsky veľmi príťažlivé, no napriek tomu si Pán zavolal mnoho mladých ľudí z rôznych kútov nášho seniorátu. Z celkového počtu 18 zborov sa zúčastnili mladí ľudia z 9 zborov, čo ale kriticky neovplynilo uctievanie a chválu všemocného Boha, ktorý bol prítomný.
Stretnutie uviedol brat Dovala, farár z ev. a.v. zboru v Badíne. Potom nasledoval blok chválospevov, pri ktorom sa začala šíriť radosť z Božej prítomnosti. Brat Kollár, farár ev. a.v. zboru v Radvani sa po skončení prvého bloku piesní s oduševnením jemu vlastným, pustil do hlavnej témy Seniorátneho stretnutia s názvom "Prečo pôst". Duch svätý sa mocne skrze zvestované slovo dotýkal sŕdc mladých, ale aj starších zúčastnených a určite zanechal stopu v mysliach všetkých zúčastnených. Po zvestovaní životodárneho Božieho slova sa pokračovalo v ospevovaní Božej nádhery, Božej dobroty a Božej lásky.
Druhá časť už nebola moderovaná a uskutočnila sa v zborovom dome radvanského zboru. Bolo pripravené občerstvenie a popri doplnení telesných síl sa pokračovalo v duchovnej časti a to "organizovanými" rozhovormi skupín dorasťákov Radvanského zboru s bratmi a sestrami susedných zborov. Mladí radvanskí reportéri boli vyslaní aby sa dozvedeli niečo o svojich rovesníkoch a mohli tak vytvoriť nové alebo oživiť už existujúce vzťahy, ktoré sú veľmi dôležité pri budovaní Kristovho tela. Akcia skončila spontánnym spôsobom krátko popoludní.
      Hlavná vďaka patrí nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi za Jeho osobnú účasť skrze Ducha svätého a žehnanie počas celého stretnutia. On je našou silou, našou piesňou, našou skalou naveky vekov AMEN. Fotografie....
     .: Autor: Martin Drienovský

Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. (Galatským 6, 7-10)

 

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) 

• vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu kresťanskej cirkvi 

• vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života 

evanjelikmi sa voláme podľa evanjelií, ktoré sú zapísané v BIBLII – Novej zmluve 

• Augsburské vyznanie z roku 1530 je po Písme svätom – Biblii základným prameňom našej viery. 

• hlásime sa do veľkej rodiny evanjelických cirkví vo svetePoslaním cirkvi je:

• šíriť evanjelium (dobrú správu o spasení) Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Pána Boha a vštepovať ju do vedomia ľudí 

• slúžiť svojim členom službami Božími, prisluhovaním slova a sviatostí, náboženskou výchovou a poskytovaním duchovnej starostlivosti 

• viesť svojich členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a príkladnému kresťanskému i občianskemu životu

• diakonia - kresťanská služba zameraná na starostlivosť o blížnych v núdzi

 

 

 

 

     Deti  od 0 do 3 rokov sa stretávajú v nedeľu o 9:00 hod. počas Služieb Božích v detskej izbe na fare (vedľa vchodu do bytu farára) spolu s rodičmi pod vedením vždy jednej mamičky. Spoznávajú formou hry svet ako Božie stvorenie.

 

 

 

Podkategórie

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.