Ukážky

    Na tejto stránke by sme chceli zverejňovať piesne, ktoré nám Pán Ježiš svojim Duchom dal na naše srdcia a mysle a ktoré sme spoločne spracovali do realnej podoby. Sú to nahrávky z nácvikov ale aj z chválospevov a okrem hudby a textu zachytávajú aj radosť a požehnanie, ktoré sme z týchto piesní mali. Nech vám Pán žehná pri počúvaní.

Názov: Nech ťa požehná Hospodin
Autor textu: 4M 6, 24-26: Martin Drienovský, Evka Drienovská
Autor hudby: Martin Drienovský, Evka Drienovská
Zdroj: Chválospevy 18.06.2017

Názov: Ja verím
Autor textu: Zuzka Šipková
Autor hudby: Zuzka Šipková, Martin Drienovský
Zdroj: Chválospevy 06.02.2011

Názov: Pane, Ty si predivný
Autor textu: Ján Kollár
Autor hudby: Martin Drienovský, Evka Drienovská
Zdroj: Timothy sound, seminár pre vedenie skupiny 16.03.2013 - Kráľova Lehota

Názov: Pane, daj mi silu
Autor textu: Martin Drienovský
Autor hudby: Martin Drienovský
Zdroj: Chválospevy 11.11.2012

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 2, 7-11 Ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk, aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.