Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Svedectvo

Jedného dňa prišiel ku mne syn a povedal mi jednu zaujímavú vetu. Tá sa týkala hodnovernosti Božieho Slova. Znela: „Oci, veď tie Slová, čo sú napísané v Biblii, to sme my ľudia nemohli vôbec vymyslieť. To musel byť Pán Boh.“ No, musím sa priznať, že z takéhoto uhla pohľadu som sa na Slovo Božie ešte nikdy nepozeral.

Mali sme skvelé leto, plné Božieho požehnania a radosti v Jeho blízkosti, dokonca sme boli svedkami zázračného Božieho uzdravenia na jednom z rodinných táborov, .... ako to však niekedy býva, po takejto prechádzke po vrcholkoch hôr, prišiel zostup do údolia.

Keď sa farizeji pýtali Pána Ježiša, čo je tým najpodstatnejším v Zákone,  zosumarizoval to v dvoch vetách: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého.“ (Mt 22,37-39)

Na všetkých mojich poznávacích cestách, na ktorých si plním s Božou pomocou svoje cestovateľské sny, sa okrem telesného oddychu a regenerácie síl formou dlhých prechádzok a hlavne plávania, zaujímam aj o krajinu, v ktorej práve som. O ľudí, históriu aj súčasnosť, o jej prírodné danosti a krásy a o spätosť s dejinami kresťanstva. Veľmi ma to obohacuje intelektuálne aj citovo.

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Filipským 4, 4-9 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť  nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.