Navigácia

      Tenisové ihrisko - rozpis

Rezervácie:
Tréner:

Noro Gutten, 0944 446 770‬

Gabriel Stach, 0903 487 346

Na zamyslenie

„A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich na všetkých; medzi nimi totiž nikto nebol núdzny, lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, predávali ich, a čo utŕžili, prinášali, skladali apoštolom k nohám a každému nadelili, koľko potreboval. Tak Jozef, ktorému apoštolovia dali prímenie Barnabáš - v preklade znamená: Syn potešenia - levíta, rodom z Cypru, ktorý mal pole, predal ho a peniaze priniesol a položil apoštolom k nohám.“ (Skutky 4, 32-37)

Taká dobrá otázka, no vyžaduje si obšírnu odpoveď. Slovo laický som spomenul hlavne preto, lebo duchovné veci sa budem snažiť opísať logickým spôsobom tak, aby to pochopil aj neveriaci človek.

Geopolitika pred a po Moháči.

Pokiaľ iné kráľovské rody a panovníci získavali nové územia tvrdými bojmi, Habsburgovci ich získavali rozumnou a prefíkanou sobášnou politikou. 

Kniha Rút rozpráva príbeh cudzinky, ktorá sa dočkala uznania Izraelitov. Kto si túto knihu prečíta, nebude sa tomu diviť, lebo jej neobyčajný príbeh presahuje nielen bežné správanie sa jednej ženy, ale aj neobyčajné ocenenia, aké vedia ľudia prejaviť. Možno teda konštatovať, že neobyčajný príbeh (navyše príbeh cudzinky), ktorá si vyslúžila neobyčajnú pozornosť do takej miery, že bol zapísaný dokonca do Starej zmluvy. Stručne o situácii a náznak obsahu:

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Rim 6, 12-14 Nech tedy nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali, totiž hriech, v jeho, to jest tela, žiadostiach ani nevydávajte svojich údov za nástroje neprávosti, ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravedlivosti Bohu, lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou.