„Uver v Pána Ježiša a budeš spasený ty i tvoj dom.“ (Sk 16,24)

Aj toto je jedno zo zasľúbení, ktoré nás veriacich kresťanov povzbudzuje. Mnohí naši bratia a sestry k tejto viere v Spasiteľa dospeli rôzne, ale to nie je dôležité. Rozhodujúce je, či pri tejto viere vytrvali. Vieme, že veľký manipulátor satan denne používa veľmi šikovné triky, ako spochybniť alebo úplne zničiť túto vieru a s ňou súvisiaci zasľúbený večný život. Všetci, ktorí úprimne veria, chcú veľmi dopriať večný život aj svojim bratom a sestrám, o ktorých nemajú informácie, či žijú s Kristom, lebo nie sú s nimi v kontakte. 

Radvanský evanjelický zbor dosiahol v posledných desiatich rokoch stabilitu a rozvoj v činnosti. Zvolil si farára i dozorcu zboru podľa pravidiel blízko jednohlasného či 100 % výsledku, čo svedčí o pokojnom napredovaní. Sme nároční na svoju prácu, a preto hľadáme ďalšie formy, ktorými by sme prispeli k šíreniu evanjelia. Vidíme a konštatujeme, že vedľa nás žijú naši susedia či známi, ktorí nenavštevujú služby Božie, prípadne súvisiace aktivity. Úprimne sa bojíme, že mnohí spejú k zatrateniu a večnej smrti.

Aj za pomoci ostatných bratov a sestier v zbore chceme vyhľadávať takýchto neaktívnych či odcudzených predovšetkým evanjelikov, ale aj iných pokrstených či nepokrstených, o ktorých viete, že nie sú vyslovenými odporcami veriacich. Prosíme Vás, aby ste s nimi začali pravidelne spolupracovať s cieľom, aby ste ich prizývali k spolupráci. Navrhujeme Vám, aby ste im začali doručovať náš časopis Pohľad. Niekedy, možno na sviatky, ich prizývajte do kostola, aby si osvojili prekročiť prah chrámu. Spomeňte si, že možno takto postupne sme aj my našli cestu k Pánovi aj za pomoci iného známeho.

Neskôr budeme hľadať ďalšie kroky ako zapĺňať prázdne lavice v kostole, aby ľudia o Kristovi predovšetkým počúvali, lebo aj z počutia môžu dospieť k viere. Dobrým spôsobom sú pravidelné účinkovania detí v kostole, ku ktorým treba prizývať rodičov i ostatných členov rodiny. Nesmieme ani my aktívni vynechať napríklad účasť na Zborovom dni, na ktorý treba prizvať ľudí, ktorí možno aj sami hľadajú cestu medzi nás, ale sa ostýchajú. Ak sa tejto činnosti budeme pravidelne venovať, náš Pán nás iste v úsilí podporí. O účasti takýchto hostí na službách Božích informujte brata farára, iste si nájde príhovor, lebo takáto účasť sa musí stať pre nás, ale predovšetkým pre samého hosťa, udalosťou.

 No a napokon, márne sa budeme usilovať napĺňať lavice hosťami, ak sami budeme chodiť do kostola riedko, kedy-tedy. Náš Boh je Bohom poriadku a vyžaduje si celého človeka a kontakt s ním denne, nepretržite, vždy, keď je to možné. 

Milý brat, milá sestra, nečuduj sa! Aktívny člen nemôže chodiť do kostola, aby si len odsedel kázeň. My všetci musíme byť na vinici Pánovej usilovní. Žatvy je veľa, ale robotníkov vždy málo, nikdy ich pre túto prácu nebude dosť. Nezabudni na príkaz samého Krista: „Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy.“

.: Autor: Štefan Urbašík         


 

Search

Časopis Pohľad

Slovo

Lukáš 8, 5-9 Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné však padlo medzi tŕnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme, a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Keď to povedal, zvolal: Kto má uši na počúvanie, nech počuje! Nato spýtali sa Ho učeníci, čo je to za podobenstvo.