Ef 2/4-7: Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! – a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti.


2 Kor 4/6: Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.


Téma: Čo s pokladom


Pán vám aj dnes mocne v mene Ježiš žehnaj.


Zaiste sme ako deti čítali rozprávky o pirátoch, o charakterných chlapcoch z hôr,... Tí našli poklad, zakopali ho.

Chceli by ste nájsť poklad?

Je tu niekto kto by nechcel nájsť poklad?

Čo by ste s ním spravili?

Nezačali by ste sa oň strachovať?

Chceme poklad všetci ale nevieme čo s ním. Keby sme ho našli asi by sme chaosili. Buď by sme ho zakopali na bezpečnejšie miesto alebo išli s ním oznámiť to, kde by nám ho zhabali.


Mt 25/Podobenstvo o hrivnách – domáca úloha


Mt 25/14-30: Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal päť talentov, inému dva a inému zas jeden; každému podľa jeho schopností. A odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal iných päť; podobne ten, čo dostal dva, získal iné dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a skryl v nej peniaze svojho pána. Po dlhom čase prichádza pán tých sluhov a účtuje s nimi. I prišiel ten, čo dostal päť talentov, priniesol iných päť a povedal: Pane, päť talentov si mi odovzdal, ajhľa, získal som iných päť! Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! Podobne prišiel ten, čo prijal dva talenty, a povedal: Pane, dva talenty si mi odovzdal, ajhľa, získal som iné dva! Povedal mu pán: Správne, dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím; vojdi v radosť svojho pána! Prišiel aj ten, čo dostal jeden talent, a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek, ktorý žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a skryl som tvoj talent do zeme. Ajhľa, tu máš, čo je tvoje! Odvetil mu pán: Ty zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda peňažníkom odovzdať moje peniaze, a ja pri svojom návrate aj s úrokmi by som si bol vzal, čo je moje. Preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má desať talentov! Lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne; ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Onoho neužitočného sluhu však vyhoďte do vonkajšej tmy; tam bude plač a škrípanie zubov.


1 talent = 1 milión na terajšiu menu, na starú menu 100 tisíc.


Obdržať poklad neznamená, že vieme čo s ním urobiť. Niektorý ho rozhajdákajú a neuvážene ho minú.


Sťažujeme sa, že sme chudobní, zdražujú potraviny, ... no v Božom Slove je, že my máme poklad. V televízii sa dozvieme iba o našej permanentnej chudobe.

Vieš o tom, že máš poklad?

Netvárime sa skôr, že nič nemáme, či naša ustarostenosť nám nehľadí z očí?

Apoštol Pavel hovorí, že Boh zažiaril v nás.

2 Kor 4/6: Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.


Jn 8/12: Potom zase prehovoril k nim Ježiš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.


My svedčíme, že do temnosti v ktorej sme žili zažiarilo nám svetlo, máme účasť na sláve Božej. Toto je náš poklad, naše bohatstvo. To nesmieme premárniť, dať sa obrať, nesmieme to zakopať ani odovzdať na štátny úrad. Už teraz sa naplno učte žiť so svojim Bohom.


TY MÁŠ POKLAD BRAT, SESTRA.


Vychutnávaš si to každý deň – slávu Kristovu alebo si ustarostení o to či budeš mať čo jesť, ísť za čo na dovolenku, mať na rodinnú oslavu?

Vidno na našom živote ten poklad, že sme Boží boháči, že máme účasť na Božej sláve? Vyvyšujeme Boha a oslavujeme alebo by našli len bezútešných ľudí?


2 Kor 4/7: Tento poklad máme, pravda, v hlinených nádobách, aby sa ukázalo, že tá prenesmierna moc je z Boha, a nie z nás.


- hlinené nádoby sme my sami. To bohatstvo nie je z nás ale z Boha, Boh nám ho daroval. Toto bohatstvo má za následok večný život. Ani po smrti mi nikto nebude môcť poklad vziať, je to cena, ktorú za mňa zaplatil Ježiš Kristus. To platí brat môj a sestra aj o tebe. Ak máš živú vieru v Ježiša Krista nie si menej bohatý.

Dokážeš sa z toho tešiť?

Ak má človek poklad je chudák ak ho nevie využívať podľa vôle Darcu. Podobáme sa sluhovi z podobenstva, ktorý obdržal poklad ale nemal ho odvahu si vziať, využívať a tváril sa ďalej ako chudák. Tvárime sa tak ako keby nám Boh nič nedal a boli sme odkázaní len na dobrodenia tohto sveta. My všetci sme neskutočne bohatí v Bohu. Tvoj Otec ti daroval všetko pre tento a budúci život.


TA SI PRENESMIERNE BOHATÝ V BOHU.


Rim 8/32: Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko?


Mt 19/28: Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských.


1 Jn 3/2: Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, Jemu budeme podobní, lebo Ho uvidíme takého, aký je.


-toto všetko je naše bohatstvo, naša radosť, sláva, toto je dôvod aby sme sa ustavične radovali v Pánovi. Boh nám daroval v Ježišovi poklad prenesmiernej ceny, poklad, ktorý je v hlinenej nádobe, v tebe.

Vieš o tom niečo:

Vieš ty hlinená nádoba, ktorú keď do nej drgnú rozbijú, že Boh do teba vložil poklad?


Ef 3/14-20: Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi; aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku; aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.