Ž 18/1-4: Vrúcne Ťa milujem, ó Hospodine, moja sila! Hospodin moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ; môj Boh je moje bralo, v Neho dúfam; môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť. Volám na Hospodina, ktorý je hoden chvály, som zachránený pred svojimi nepriateľmi.

1 M 13/12: Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.

Téma: Nepoučiteľní – diel II. Zlyhanie

V škole na chémii sme robili chemický test s lakmusovým papierikom. Zisťovali sme s charakterom akej látky máme dočinenie. Aké ma pH, či je látka kyslá, zásaditá alebo neutrálna. Takéto niečo sa deje aj v našom osobnom živote ak sa stretneme s neznámym človekom alebo keď prídeme do neznámeho spoločenstva. Tým lakmusovým papierikom sme mi sami. Pýtame sa má zmysel v ňom ostať, pustiť ho do svojho života? Máme perspektívu v tomto prostredí? Alebo je to palina, ktorá sa navonok javí pekne ale vo vnútri je kyslá: kyslé pokrytecké vzťahy alebo priateľské, zmierlivé. A tak isto je to aj vtedy keď s niekým neznámym začíname hovoriť. Pripomínam, že hlavná téma je: Nepoučiteľní.

Budeme skúmať jedno biblické svedectvo aby sme jasne videli, kde stojíme dnes. Budeme v 1 knihe Mojžišovej medzi 12 až 19 kapitolou. Tam je ten príbeh. Abrám na hlas Jehveho opúšťa krajinu a celú svoju rodinu. Abrám má 75 rokov a berie si so sebou svoju ženu Sáru. (nemajú spolu deti), synovca Lóta po zosnulom bratovi a sluhov. Osadil sa v Kanaáne.

1 M 12/3: Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Všade kde sa Abrám pohol mal požehnanie a aj Lót.

1 M 13/7: I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád.

Keď videl, že Lót sa chce osamostatniť:

1 M 13/8-9: Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo.

Abrám hovorí ja ti nebudem brániť, krížiť cestu.

1 M 13/10: Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé Okolie jordánske až po Coár malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt.

1 M 13/12: Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.

1 M 13/13: Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi.

- charakter Sodomy. Nikde nečítame, že by Lót z tohto miesta okamžite vycúval, Lót napriek tomu posúval stany. Lót sa dostal do zajatia, prišiel o imanie. Keď sa to Abrám dopočul vyslobodil Lóta a celý jeho majetok (1 M kapitola 14). Lót sa znova vrátil a nepridal sa k Abrámovi, nepochopil Božiu výstrahu. Pripomínam, že téma je: Nepoučiteľní. Lót mal podnikateľské plány, sedával s poprednými mužmi. Vieru k Jahvemu si držal. No duchovne živoril v Sodome. Nevedel o tom Lót už nič ako koná Boh v Abrámovom živote.

1 M 18/20-21: Tu riekol Hospodin: Pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký, zostúpim a uvidím, či všetci konali tak, ako znie ponosa, ktorá došla ku mne. Ak nie, dozviem sa.

Abrahám vie, že v Sodome je aj príbuzný Lót s rodinou. Abrahám má svoje ilúzie (kapitola 18/22-33). Ukáže sa, že ani desať spravodlivých tam nie je. Úctu k Jahvemu má len Lót a nejaké odrobinky v jeho rodine.

1 M 19/12-13: Potom mužovia povedali: Koho tu ešte máš: zaťa, synov, dcéry? Kohokoľvek máš v meste, vyveď ho z tohto miesta, lebo zničíme toto miesto, pretože je naň priveľká ponosa pred Hospodinom a Hospodin nás poslal zničiť ho.

Toto je najťažšia chvíľa v živote Lóta. Teraz sa ukázalo ako bolo nevhodné sa oddeliť. (Konečne bude mať Božie požehnanie sám pre seba a pre ľudí, ktorí sú s ním.) Boh chce aby teraz hneď vstal, nie o rok.

1 M 19/17: Keď ich viedli, anjel riekol: Zachráň sa, ide ti o život! Neobzeraj sa a nezastavuj sa v Okolí jordánskom, uteč na pohorie, aby si nezahynul.

Po dlhom čase, keď sa zdalo, že v Sodome je požehnanie to bol šok. Zaťovia sa mu smiali. Hospodinov súd padol na domy Sodomy aj na dom Lótov. Pod rúškom extra nábožnosti nevšimli si, že nemajú Božie požehnanie iba „požehnanie“ toho, ktorý panoval v meste.

Lót skončil biedne – holí život si zachránili iba traja. Jeho žena sa premenila na soľný stĺp. Ak vás zaujíma koniec je v 1 M 19/30-38, je smutný.

Abrahám – išiel za Božím hlasom

Lót – išiel za vlastným hlasom, vyhľadal si sám svoju zasľúbenú zem.

Abrahám – dôveroval Bohu a išiel vierou

Lót – dôveroval sebe a tomu čo videli telesné oči

Abrahám – obdržal Božie požehnanie

Lót – „žehnal“ sám seba. Lót si do konca plietol prosperitu s požehnaním a za rúškom náboženstva sledoval svoju prosperitu. Abrahám si neposunul stany k Sodome.

Napodobňujte Abraháma a naučte sa chodiť vierou ako on a budete maž požehnanie pre tento i budúci vek. Nevstupujte so zištnou žiadostivosťou do Sodomy.

Žid 13/13-14: Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce. Skrze Neho teda vždy prinášajme Bohu obeť chvály, to jest ovocie pier vyznávajúcich Jeho meno.Tu, kde žiješ nie je tvoje trvalé miesto.

CHOĎ ZA BUDÚCIM MESTOM.Zj 21/22-27: Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu je chrámom. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a Baránok mu je sviecou. V jeho svetle budú chodiť národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány nebudú zatvárať vo dne, veď noc tam nebude. A vnesú doň slávu a poctu národov, a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdu doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.