Zj 21/2-4: A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.

Zj 21/9-11: Poď, ukážem ti nevestu, manželku Baránkovu! A odniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ktoré zostupuje z neba od Boha a má slávu Božiu. Amen

Téma: Najkrajší prospekt

Držím v ruke prospekt, ktorý obsahuje ponuku zájazdov a letných dovoleniek. Predstavte si, že vyjdete s oveseným nosom a niekto k vám pristúpi a povie vám, že má pre vás najlepšiu ponuku, ktorá v iných cestovných kanceláriách nie je. Díleri sa nevedia skontaktovať s prevádzkovateľom. Je to CESTA DO NEBA – NOVÝ JERUZALEM. Ľudia ju nechcú, lebo nevideli propagačné fotky, na dejepise, v škole o tom nehovorili, ba ani v kostole. Ako málo o tom hovoríme, ako by sme sa za to hanbili. Letí v cestovkách aj Jeruzalem s mnohými návštevníkmi. Nebo a nový Jeruzalem neletí.

Keď sa bavíme o dovolenkách na pretras príde cena. Táto dovolenka sa nedá kúpiť za peniaze. Je agentúra, ktorá ponúka takúto dovolenku. Ponúka ju každému.

Na ceste medzi nebom a zemou bol prvý Enoch:

1 M 5/24: Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal.

Druhý muž prorok Eliáš:

2 Kr 2/11-12: Zrazu, ako tak šli a zhovárali sa, oddelil ich od seba ohnivý voz a ohnivé kone a Eliáš vystúpil vo víchrici na nebo.

Ježiš bol vzatý do neba:

Sk 1/9-10: Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí.

Napriek vtipom, posmechu Slovo Božie hovorí o tom, že trasa nebo a zem existuje, je funkčná a obojsmerná – Ježiš príde po nej.

Sk 1/10-11: A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.

1 Kor 2/11: Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží.

Iz 64/4: Vychádzaš v ústrety tým, čo uplatňujú s radosťou spravodlivosť a na svojich cestách rozpomínajú sa na Teba.

Boh nám dáva skrze svoje svedectvo nazrieť do neba. Nebojte sa pozrieť. Do neba videl Štefan:

Sk 7/55-56: Ale on, plný Ducha Svätého, vzhliadol k nebesám, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej, i riekol: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej.

Ten pohľad si môžeš prisvojiť, vierou prijať, môžeš byť ním preniknutý a vidieť slávu Božiu. Pozri sa v moci Ducha Svätého do neba.

Zj 21/22-27: Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu je chrámom. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho osvecuje a Baránok mu je sviecou. V jeho svetle budú chodiť národy a králi zeme doň vnesú svoju slávu. Jeho brány nebudú zatvárať vo dne, veď noc tam nebude. A vnesú doň slávu a poctu národov, a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdú doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Veríš tomu? Urobil ti už Boh žiadostivú dušu po tomto mieste? Či túžiš len po Dubaji, Egypte? Božie Slovo hovorí, že tí čo túžia po nebi budú tam mať miesto pripravené Ježišom a budú tam chváliť Boha.

Ježiš nám už tento let dávno predplatil, zaplatil na dreve kríža ... toto je tá najdrahšia letenka. Boží Syn za ňu zaplatil životom. Do Dubaja môže cestovať aj výpalník, aj smilník, zlodej, ... hocikto kto na to má ale do neba vojdú len tí, ktorí sú zapísaní v KNIHE BARÁNKOVEJ.

Zj 21/27: Nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdú doň) len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Zj 21/8: Zbabelci, neverní, špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť.

Milovaní sme tu na počiatku dovolenkovej sezóny. Máme túžby, nedbali by sme pobehať celý svet, hrabeme sa v  katalógoch a Boh sa nás takto cestovateľsky naladených pýta: Nechcete ísť do neba? Nechcete prijať cenu za ktorú zaplatil za vás môj Syn Ježiš Kristus? V záplave predstáv a túžob nezabudli ste na pozvanie do neba? Niekto si povie ja už mám zaplatenú dovolenku, nudné nebo teraz nechcem, možno na dôchodku. Zápis do Baránkovej knihy života je teraz, možno je to tvoja posledná šanca.

Opis nového Jeruzalema je v knihe Zjavení v 21 kapitole:

Zj 21/21: Námestie mesta čisté zlato ako priezračné sklo.

Hovorte o tom, o Božej cestovke, o nebi aby nebolo zabudnuté, ale mocne zvestované nebo, nový Jeruzalem – NAJVZÁCNEJŠIA DESTINÁCIA Boha živého pre teba, tvoju rodinu, spolužiakov, kolegov; NAJDRAHŠIA DESTINÁCIA.