2 M 15/1-13: Vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinovi túto pieseň: Ja budem spievať Hospodinovi, lebo sa veľmi preslávil; kone i jazdcov vrhol do mora. Silou a chválospevom je mi Hospodin; stal sa mi záchranou. On je môj Boh, budem Ho oslavovať; Boh môjho otca, budem Ho zvelebovať. Hospodin je bojovník; Hospodin Jeho meno. Vozy faraónove a jeho vojsko vrhol do mora: jeho najlepší bojovníci utonuli v Červenom mori. Prúdy vôd ich zakryli; zapadli do hlbín ako kameň. Tvoja pravica, Hospodine, sa preslávila. Tvoja pravica, Hospodine, rozdrvila nepriateľa. Veľkosťou svojej veleby zrazil si svojich protivníkov; vypustil si svoj hnev, ktorý ich strávil ako strnisko. Dychom z tvojich nozdier nahromadili sa vody, ich prúdy sa postavili ako hrádza, prívaly vôd stuhli uprostred mora. Nepriateľ povedal: Naháňať ich budem, kým ich nedobehnem, rozdelím korisť, vyplní sa moja žiadosť na nich; vytasím svoj meč; zahladí ich moja ruka. Zavial si svojím vetrom, pokrylo ich more, ponorili sa ako olovo v mohutných vodách. Hospodine, kto je medzi bohmi rovný Tebe? Kto je tak ako Ty velebný v svätosti, hrozný v slávnych činoch a robiaci zázraky? Vystrel si pravicu, pohltila ich zem. Milosťou si viedol ľud, ktorý si vykúpil, a mocne sprevádzal k svätému príbytku.

Joz 6/1-3: Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi.Téma: Aha JerichoAk zabudneme v aute zhasnúť svetlo a vrátime sa, batéria je vybitá a musíme auto roztlačiť. A tak vyšťavení sa cítia niektorí po celom týždni, cítia sa ako vybitá batéria. Takto vyšťavený, vybitý môže byť aj národ. Ak ten národ 40 rokov putoval po púšti. Presne v takejto situácii je vyvolený národ. Vidia za Jordánom zasľúbenú krajinu plnú mlieka a medu. Musia ešte vydržať.

2 M 6/8: Vovediem vás do krajiny, ktorú som s pozdvihnutou rukou prisahal dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ju do vlastníctva; ja som Hospodin!

2 M 3/8: Zostúpil som, aby som ho vytrhol z moci Egypta a aby som ho vyviedol z tejto krajiny do dobrej a rozsiahlej krajiny, do krajiny oplývajúcej mliekom a medom, do krajiny Kanaáncov, Chetejcov, Amorejcov, Perizejcov, Chivijcov a Jebúsejcov.

Z dôverou vstupujú nohy kňazov, ktorí nesú truhlu zmluvy do vody.

Joz 3/13: Keď sa zastavia nohy kňazov, ktorí nesú truhlu Hospodina, Pána celej zeme, v jordánskej vode, vody Jordánu sa pretrhnú a vody zhora tečúce postavia sa ako hrádza.

Keď vstúpili vody sa pretrhli, to poznali aj ich otcovia v Červenom mori.

Joz 4/23-24: Lebo Hospodin, váš Boh, vysušil vodu Jordánu pred vami, kým ste neprešli tak, ako Hospodin, váš Boh, urobil s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli, aby poznali všetky národy zeme, že ruka Hospodinova je mocná, aby ste sa v každý čas všetci báli Hospodina, vášho Boha.

Takto unavení a vyšťavení ľudia poznávajú, že ich Boh je uprostred nich. O pár metrov za Jordánom sú múry a bašta nepriateľa. Do mysle s tlačia otázky: Či môže kočovný pastiersky národ obsadiť mesto? Vyzvedači, ktorých tam Józue poslal len, len unikli smrti. Neviestka Rachab ich skryla pod ľan.

Joz 2/8-10: Ale ešte sa ani neuložili k spánku, vyšla ona k mužom na strechu a povedala im: Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu, že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvatelia krajiny stratili odvahu pred vami, lebo sme počuli, ako Hospodin vysušil vody Červeného mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta, i čo ste urobili dvom amorejským kráľom za Jordánom, Síchónovi a Ógovi, na ktorých ste vykonali kliatbu.

S unavenými pútnikmi je NEUNAVITEĽNÝ BOH.

Joz 5/13-15: Keď Józua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Józua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom? On odpovedal: Nie; som vodcom voja Hospodinovho; práve teraz som prišiel. Vtedy Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca voja Hospodinovho povedal Józuovi: Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A Józua tak urobil.

Potom Jahve žiada od ľudu POSLUŠNOSŤ a TRPELIVOSŤ. Boh bude viesť zvláštny a nepochopiteľný boj. Šesť dní majú mesto mlčky obchádzať. Potom na siedmy deň majú pridať do kroku, obísť ho sedem krát, potom zatrúbiť a vydať bojový pokrik. Ak to poslúchnu hradby mesta padnú. Takto poslušný, trpezlivý ľud uvidí zázrak. Takto unavený ľud premohol odpočinutý ľud. Jericho padlo, aby bolo nad slnko jasnejšie, že to spôsobil Jahve. PRE NEHO NIE JE ŽIADNA PEVNOSŤ NEDOBITNÁ.

V akého Boha ty veríš? V Boha na prvý, druhý, tretí,.....alebo siedmy deň? Je toto živá, mocná pravda o Bohu, ktorému aj ty veríš a v 21. storočí vyznávaš? Máš v tom jasno v akého Boha veríš? Je to boh náboženstva alebo Boh na siedmy deň? Toto svedectvo je pre nás veľmi povzbudzujúce.

Židom 13/14: Lebo nemáme tu trvalé mesto, ale hľadáme ono budúce.

Flp 3/20: Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

Aj my sme tí, ktorí sa cítia nasiaknutí prachom hriechu a unavení. My sme tí, ktorí máme pred sebou Jericho. My sme prešli Jordán, keď sme sa znovuzrodili a pred nami je Jericho, ktoré musí byť porazené. Každý má v práci, v rodine, ... svoje osobné Jericho, niekoho neveriaceho. Možno je to vlastný syn, manžel/ka, dcéra a tvária sa ako Jerichá, nedajú sa dobiť. To je jedno ako vyzerá tvoje Jericho opradené hriechom. Jerichá, ktoré si myslia, že ani Boh na nich nemá. Si unavený, chceš sa zložiť na kavalec a pred tebou je Jericho a ty chceš mať už pokoj. Je tu náš zbor. Boh pozná našu situáciu. Má pre nás tiež bojový plán. Oblečte sa do poslušnosti a trpezlivosti. Chce aby ste obchádzali ticho s modlitbami okolo Jericha. On má pre nás pripravený siedmy deň. Keď sa Boh dotkne prstom Jericha, zrúti ho. Víťazstvo nepríde na druhí deň. Víťazstvo neprišlo na tretí, štvrtý, piaty, šiesty ale až na siedmy Boží deň.

Kto vytrvá na siedmy deň? Kto nezdrhne z boja? Kto chce skôr uchvátiť víťazstvo ako na siedmy Boží deň? Kto nevytrvá, nedostane víťazstvo. Aj tí, ktorí odišli nemali vieru na 7 deň.

Proste Boha o večnú vieru a trpezlivosť na 7 deň – na deň skutočného víťazstva. Boh má moc nad všetkými Jerichami, ktoré máme tíško obchádzať na modlitbách až po siedmy deň.