Rim 11/33-36: Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

1 Kor 9/24: Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva? Tak bežte, aby ste ju dosiahli!

Téma: Don Kichot alebo tri piliere spásy

Keď niečo dlho stojí dostane to špecifickú farbu a vôňu. Takýto predmet vonia potuchlinou. Potuchlinou môže voňať aj človek, ktorý je na vedľajšej koľaji. Takých ľudí je veľa. Rozhodne medzi nich nepatril Pavel. Mal 2 občianstva. Bol Židom ale po otcovi mal rímske občianstvo. Pochodil kus sveta a nestál ako zabudnutý vozeň. Samozrejme nechodil ako cestovateľ – fotograf. Niesol evanjelium o ktorom vedel, že má moc spasenia.

Rim 1/16-17: Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.

Pavel vnímal svet okolo seba, čo svet vzrušuje. Vedel, že v Ríme sa každoročne konali športové hry. Vedel s akou vážnosťou sa tieto preteky pripravovali. Korint bol typické pohanské mesto, kde boli tieto hry obľúbené. Tak sa nečudujme, že tu používa obraz závodišťa. Bratia, predstavte si závodište: sú tam pretekári a každý chce zvíťaziť, no zvíťaziť môže len jeden. Všetci tvrdo makali. Tá cena za ktorou sa pachtia je pre Pavla smiešna – vavrínový veniec, ktorý zvädne ako aj sláva toho, ktorý zvíťazí. Veniec odložia, bude z neho potuchlina a vyhodia ho na smetisko.

K závodisku prirovnáva aj kresťanský život, ktorý nemá zapáchať potuchlinou. Ak prestaneš behať, ostaneš na kraji, zatuchneš. Ty budeš bežcom na dlhé trate o cenu: nevädnúci, neporušiteľný veniec. Aj kresťan má mať ako tí pretekári jasný cieľ. Pavel má cieľ pred sebou: NEHYNÚCI VENIEC. Pretekári cieľovú pásku vidia, môžu sa jej dotknúť. Aj veniec môžu na vlastné oči vidieť, je vystavený na viditeľnom mieste. Cieľ na štadióne nie je nejasný. V prípade Pavla a kresťanov je to iné. Je to cieľ, ktorý nie je možné vidieť, ani sa ho dotknúť. Ani ten veniec nevidel. Či sa Pavel nepodobá na španielskeho rytiera Dona Kichota, ktorý bojuje s veternými mlynmi? Nie. Pavel nie je bláznivý zápasník so vzduchom, veternými mlynmi ako don Kichot, ale má pevnú istotu založenú na pevnom základe a ten základ je Boh na ktorom stojí. Vystupuje verejne na tribúne a hovorí ľuďom:

Sk 17/22-31: Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem. Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme. Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali; lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych.

Tri Pavlove piliere istoty:

  1. pilier Pavlovej osobnej istoty je BOH

  2. pilier je JEŽIŠ, za ktorého ďakuje v liste Korinťanom:

1 Kor 15/57: Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!

III. pilier je DUCH SVÄTÝ

Ef 1/13-14: V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy - evanjelium o svojej spáse - a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.

Na týchto troch pilieroch má Pavel založenú vieru. Chce získať, vybojovať, uchvátiť veniec večného života. Toto osvedčuje všade kde príde, aj listami do rôznych miest, aj nám.

BOH NÁM POSTAVIL CIEĽ A PRIPRAVIL VENIEC ŽIVOTA.

To nie je fantázia, náboženské blúznenie ale viera v jediného Boha.

Ako my bežíme ten vlastný, osobný beh? Bežíme alebo nebežíme? Sme na slepej koľaji náboženstva a tam chytáme šedivú farbu a zatuchnutú vôňu? Bežíme beh na isto alebo na neisto? Máme pred sebou jasný cieľ? Túžime po nehynúcom venci?

Spomeňte si na preteky. Oni sa na ne pripravujú, obetujú tomu veľa času. Či nezahanbujú nás kresťanov, ktorí si nevedia nájsť ani zlomok času? Športovec skoro vstáva, neskoro si líha, napcháva sa špeciálnymi prípravkami. Kresťan, ktorý nemá čas na Slovo Božie, na spoločné modlitby. Tam ten maká a my chytáme zápach potuchliny a čudujeme sa, že nevoniame svetu.

Čoho si sa naposledy zriekol aby si získal večný život, nehynúci veniec? V tvojej rodine kto beží o večný život? Či väčšina radvanského evanjelického zboru nebeží beh len tak formálne? Prídu sviatky,....oháňajú sa príslušenstvom k náboženstvu a vôbec si neuvedomujú, že evanjelické náboženstvo nie je cieľ, ktorý by sme mali dosiahnuť. To je boj s veternými mlynmi, náboženská potuchlina.

Boh nám zoslal vynikajúceho trénera Ducha Svätého aby nás vytrénoval k pravde, k behu na dlhé trate.

Kto sa dá zapísať do trénerskej školy Ducha Svätého? Kto sa do nej zapíše dostane večný život ale kto sa nedá zapísať do školy, ktorej vyučuje pravdám Ducha Svätý zomrie. Alebo sa chaoticky krútiš ako mačka za chvostom mysliac si, že zápis do náboženskej matriky je cieľ a veniec? To nie je cieľ, ani veniec, ale vlastný ľudský náboženský chvost. Kto sa nedá zapásať nebude mať večný život. Koľkí trčia v potuchline?

Dajte sa všetci zapísať do trénerskej školy Ducha Svätého. Potrénujme a bežme, lebo cieľ sme nedosiahli, nie je za nami ale pred nami. Bez Ducha Svätého to nedosiahneme. Prosím vás všetkých dajme sa zapísať. Ten tréner, Duch Svätá je tu. Dajme mu svoje srdce. Povedzme Duchu Svätému trénuj nás, túžime dosiahnuť veniec života, sme ochotný obetovať svoj čas, terajší život za veniec života. Amen.