1 Tim 1/18-17: Je to verná reč a zaslúži si, aby ju všetci prijali: Ježiš Kristus prišiel na svet, aby spasil hriešnikov. Medzi nimi som ja prvý; ale práve preto sa mi dostalo milosti, aby Ježiš Kristus na mne prvom dokázal všetku svoju zhovievavosť, aby to bolo príkladom pre tých, ktorí budú veriť v Neho k životu večnému. Jemu, Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému [múdremu] Bohu česť a sláva naveky vekov. Amen.


1 Tim 2/3-4: Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.


Téma: Globálny problém sveta


Keď si vypočujete pár spravodajských relácií na televízore tak má človek predstavu, že tento svet je jedna dedina. Dedinu máte takpovediac na dlani. Keby ste si povedali, že nejaký kút tej dediny navštívite je tu jazyková bariéra toho kúta.


Najprv svet bola jedna dedina, kde ľudia hovorili jednou rečou. Potom prišla pýcha. Začali stavať mesto a vežu, ktorú chceli vystavať až po nebo. Tam je Boh a až tam chceli aby siahala sláva toho mesta.


1 M 11/7: Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého.


Keď to Boh urobil jeden druhému nerozumeli. Všetci prešli rýchlim Božím jazykovým kurzom. Vydesilo ich to a razom sa rozptýlili.


1 M 11/8: Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.


Od vtedy existuje jazyková bariéra na tomto svete. My sa snažíme túto bariéru prekonať, učíme sa cudzie jazyky. Mám so sebou dva slovníky: anglický a nemecký. Predstavte si, že by som doniesol slovníky 1000 ďalších jazykov a dialektov, ktoré sa na svete používajú. Videli by ste jazykovú bariéru.


Židia mali svoj jazyk, dialekt. Ťažkú hlavu si z toho nerobili, že nebudú vedieť hovoriť v cudzom jazyku medzinárodné prejavy. Neučili sa cudzie reči, nenavštevovali jazykový kurz, nemali ani mimoriadni plán propagujúci vieru a nepodobali sa na dnešných kresťanov, ktorí zháňajú peniaze, tlmočníkov na medzinárodné prejavy. Tlmočníkov, ktorí by prekladali ich prejavy.


V čase Letníc povstal zvuk, ktorý prichádzal zhora a naplnil dom, kde boli apoštolovia. Bolo tam veľa ľudí, lebo to bolo sviatok, spomienka, keď dal Boh Mojžišovi zákon.


Sk 2/5: A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom.

Takto si Boh originálnym spôsobom zvolal publikum do Jeruzalema. Je to nad jazykové schopnosti apoštolov. Je zaujímavé ako sa z toho dostanú bez tlmočníkov. Otvorili ústa a hovorili.


Sk 2/6: A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči.


Naplnil ich Duch Svätý, hovorili v jazykov čo Boh chcel. Postaral sa o to aby každý počul svedectvo vo svojom jazyku. Nebola to starosť apoštolov ale Ducha Svätého. Bolo to o diele Boha nie apoštolov. Zvestované Slovo bolo naplnené mocou, ktorá pretvárala ľudské srdcia. Divili sa tomu, že rozumeli a čo sa to s nimi deje. Boli zasiahnutí mocou Slova. Nedajte sa oklamať. Najdôležitejšie nebolo čo tam vidia, ako hučali ale čo počuli. Je to o jazykoch? Mali híkať o jazykoch? Prečo majú dostať učeníci rýchlokurz jazykov? Aby ľudia híkali? Boh usporiadal medzinárodné sympózium. Ide Boh riešiť problém vojen, ekologický problém, hlad, srdcovo-cievne ochorenia, dažďové pralesy, ozón, svetové problémy?


My zvolávame konferencie, aby sme riešili problémy ľudstva. Boh tu riešil úplne iný problém, ktorý sa týka spasenia duší (tvoje, tvoje rodiny,...). správa Ježiša Krista, evanjelium sa musí dostať do všetkých končín sveta. Peter nehovorí, aký som ja charizmatik a aké mám jazyky. Zvestuje zmŕtvychvstalého, osláveného Krista a on možno o tom nevie.


Jediných skutočným problémom nie je AIDS, hlad ale Ježiš Kristus a spasenie duší a všetky problémy sú desaťradé, storadé, .... a sú tu preto, lebo sme si nevyriešili tento problém.


Jn 16/8-11: A keď príde, poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde; o hriechu, že neveria vo mňa; o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte; a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené.


Máme mnoho slovníkov, učebníc, učíme sa cudzie reči, svet sa borí s globálnymi problémami, zvolávame miliónové sympóziá, naše problémy rastú a prerástli nás. Naša pýcha rastie, nerozumieme si aj keď máme tlmočníkov. Nemáme DOBRÉHO TLMOČNÍKA, ktorý by nám predostrel jeden skutočný globálny problém.


1 Pt 1/8-9: Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.


1 Tim 2/3-4: Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.


Boh chce aby sme boli spasení.


Poznanie pravdy – jediných globálnym problémom tohto sveta je Ježiš = Boží Syn => problém spasenia ľudských duší.