Ef 4/17: Preto teda hovorím a svedčím v Pánovi: Nežite už viac, ako pohania žijú v márnosti svojej mysle, zatemnení na rozume, odcudzení Božiemu životu nevedomosťou, ktorá je v nich, a zatvrdilosťou svojich sŕdc; oni sa (totiž) v svojej otupenosti oddali výstrednostiam, aby zo ziskuchtivosti páchali všetku nečistotu. Ale vy ste sa nie takto učili o Kristovi! Ak ste totiž počuli o Ňom, a dostalo sa vám v Ňom poučenia - ako je pravda v Ježišovi – zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.


Téma: Akí sme


Pán vám aj dnes mocne žehnaj.


Držím v ruku zdravotný záznam. Sú v ňom správy a informácie o našom tele, o jeho zdravotnom stave, kedy sme boli očkovaní, aké farmaceutické prípravky sme požili - informácie o stave tela. Niet sa čomu čudovať, že sa cítime hlavne telesní. Oblasť medicíny, kozmeticky, kultúry zaberie veľa zo života. Sme posadnutí neúnavným zápasom o telo, sme telesní. Telo si nikto z nás nezachráni. O našom tele platí to čo povedal Boh:


1 M 3/19: Si prach a do prachu sa vrátiš.


Božie Slovo nám ponúka zaujímavú správu: hovorí o existencii duchovného človeka. O ňom sa nevedie zdravotný záznam, po väčšine nemáme oň veľký záujem.


Spomeňte si na ten príkaz: oblečte si Ježiša Krista! (kázeň z 21. 5 .2006)


Rim 8/1-5: Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale podľa ducha]. Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od zákona hriechu a smrti. Lebo čo nebolo možné zákonu, nakoľko bol slabý pre telo, (to vykonal) Boh, keď v podobe hriešneho tela a pre hriech poslal svojho Syna a hriech v tele odsúdil, aby sa právna požiadavka zákona uplatnila v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa Ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne.


Rim 8/16: A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.


My všetci žijeme v tele, Boh nás tak stvoril. Ja nie som pre to telesný, že mám telo ale hriešny sme vtedy, keď povoľujeme hriešnym žiadostiam tela => to si zapamätajte.


Gal 5/19-21: A zjavné sú skutky tela ako: [cudzoložstvo], smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.

Podľa týchto skutkov môžeš spoznať či si telesný alebo duchovný. Môžeš rozpoznať či ťa vedie hriešna myseľ alebo Duch Svätý. Aby som to jasne mohol rozpoznať Pavel hovorí o ovocí Ducha, ktoré je živené Duchom Svätým. Pavel nefilozofuje, nemudruje. To sú konkrétne veci, to nie je nejaké náboženstvo.


Gal 5/22-24: Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tí, čo prináležia Kristovi Ježišovi, ukrižovali si telo s vášňami a žiadosťami.


1 Kor 14/33: Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja.


Gal 6/7-8: Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život.


Rim 8/13: Lebo keď podľa tela žijete, iste umriete, ale ak skutky tela duchom umŕtvujete, budete živí.


Musíme jasne vedieť, že duchovný nie je ten čo sa zaujíma o duchovné veci (takých je milión), nie čo chodí do kostola, číta duchovnú literatúru ale ten kto si Krista obliekol, telo podrobil Duchu Svätému a necháva sa mu viesť, donáša ovocie Ducha Svätého a ten ktorý:

Rim 12/1-2: Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje telá v živú, svätú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Boh mi dal telo, ktoré mám poslušne vydávať Bohu v živú, svätú, príjemnú obeť a bez Ducha Svätého to nemôžem urobiť. A potom je jasné, že nie som telesný ale duchovný a Duch Svätý prebýva vo mne a premieňa ma.

Gal 5/16-18: Hovorím však: Žite podľa Ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu; navzájom si odporujú, aby ste nerobili, čo by ste chceli. Ale keď vás Duch vedie, nie ste pod zákonom.

V človeku bojuje telesný človek s duchovným, ktorého vedie Duch Svätý a dáva mu víťazstvo nad skutkami tela. Ak o tom nevieš si zmietaný celý život, nevieš čo sa deje a ten človek nebojuje Duchom Svätým.

1 Kor 2/14: Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať.

Ty nie si len telo, ty si chrám Boží a Duch Svätý prebýva v tebe.

1 Kor 2/15-16: Duchovný však posudzuje všetko, ale jeho nikto nemôže posúdiť; lebo kto poznal myseľ Pánovu, aby Ho učil? My však myseľ Kristovu máme!

My myseľ Kristovu máme a to nie je o pýche, ale Duch Svätý, ktorý v nás prebýva nám zjavuje Jeho vôľu.

Ef 4/22-24: Zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach, obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svätosti pravdy.

Viete už akí ste? Že nie ste len toto telo (farár ukázal zdravotný záznam), pretože vo vás prebýva a aj teraz sa vo vás prechádza Duch Svätý. Veríte tomu, tešíte sa z toho? Ide teraz o to aby ste mu nepodkladali nohy, nedusili ho v sebe, neuhášali ho, nebráňte sa čo On vo vás robí. Žiadajte si aby Jeho moc a sila prenikala ešte viacej. Neuhášajte Ducha Svätého. Zložte starého človeka a oblečte si v moci Svätého Ducha nového človeka.