Ef 5/6-14: Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Nebuďte teda ich spoluúčastníci. Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; skúmajte, čo je milé Pánovi, a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo.


Ef 5/14: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.Téma: Budík


Držíme v ruke hodinky, ktoré sme si kúpili, aby sme sa orientovali v čase. Hodinky majú aj budík. Vyzerá to pekne a nevinne, ale keď ráno zazvoní nevyzerá to pekne a nevinne a nevyskočíme s výkrikom: „Hurá, ideme do školy, tam nás čaká písomka z matematiky.“ alebo „Hurá, ideme do práce.“ Ale musíme vstať a vybaviť povinnosti, lebo ak by sme to flákali tak nás zo školy alebo práce vyhodia. A tak každé ráno ideme alebo vlečieme sa za povinnosťami.

A celkom tak to bolo aj v dobe apoštola Paula. Mali budíky, povinnosti a prácu, ktorú nemohli flákať. A potom sa Pavel pozerá na kresťanstvo a vraví si to snáď nie je možné ako prekrúcajú Božie Slovo. Nepýtajú sa na Božiu vôľu. A aj vedia, že to nemajú robiť. A takto je to aj v Efeze, flákajú kresťanstvo. Spomína to aj v závere 4 kapitoly (rozhorčenosť, vášnivosť, hnev, krik, rúhanie, zlosť). K tomu Pavel pripomína napomenutia. Pavel im nehovorí buďte korektní, mravní, empatickí. On neapeluje na to ako vo svete, nespomína ustálené normy správania. On spomína inú Autoritu, Boha a nie človeka s jeho pravidlami. On určuje aký život je pre mňa a rodinu užitočný, aký škodí.

Kresťan má zjavovať Boha, Otca a nie v kostolnom živote ale v civilnom živote. My nemáme zjavovať svoju morálku a etické princípy ale charakter Boha.


Mt 5/16: Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.


- Pavel im vraví, že sú jedno Telo

- žiadna etika a morálka od Paula ale im hovorí:


Nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Ef 4/26, nedávajte miesto diablovi, každý hnev nech vám je vzdialený, vraví im, že sú chrám Ducha Svätého.

Netráp sa či si dostatočne morálny ale či si nezarmútil Ducha Svätého. Uvedom si, že si chrám Ducha Svätého.


Oni si neuvedomujú ani čo sa v ich živote deje, že idú diablovi po ruke a oni konali jeho skutky a zjavovali jeho, diablov charakter a nie charakter Božieho Otca a z toho je Duch Svätý zarmútený, že ho obmedzovali, vytískali zo svojho života a nemôže im dať hojnosť darov, aby bolo jasné, že sú spečatení na deň vykúpenia. Ak čokoľvek chcete zmeniť v civilnom živote uvedomte si Ducha Svätého a proste Ho, aby zobral kormidlo vášho života a potom Ho nezarmucujte. Veríte alebo neveríte tomu, že máte v sebe pečať Ducha Svätého na deň vykúpenia?

Vy budete rozoznaní na základe tejto pečate.

Ef 5/32: Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.


Ef 4/25-32: Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym; veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Ten, čo kradol, nech viac nekradne, radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.


Pavol žiada kresťanov v Efeze, aby svojím praktickým životom napodobňovali Boha, svojho Otca, majú napodobňovať lásku Otcovu..... Vystríha ich pred zvodmi prázdnych rečí.

Plná reč je tá, ktorá vychádza zo srdca človeka, súhlasí s Božím Slovom, je v moci Ducha Svätého a vydokladovaná láskou.

Prázdna reč je tá, ktorá nevychádza zo srdca človeka, nesúhlasí s Božím Slovom nie je v moci Ducha Svätého a nie je vydokladovaná láskou. Je to mudrovanie, filozofovanie, spory, hádky. Hovoria ti na ňu: „Ty tomu nerozumieš, lebo je to veľmi duchovné“.


Ef kapitola 5:

1Napodobňujte teda Boha ako milované deti 2a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za nás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône.

3Smilstvo však a akúkoľvek nečistou alebo lakomstvo ani len nespomínajte medzi sebou, ako sa patrí na svätých; 4ani mrzkosť, ani bláznivé reči a vtipkovanie - čo sa nepatrí; ale radšej dobrorečenie. 5Lebo vedzte a uvedomte si, že ani jeden smilník, ani nečistý alebo lakomec, ktorý je modloslužobníkom, nemá dedičstvo v kráľovstve Kristovom a Božom. 6Nikto nech vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. 7Nebuďte teda ich spoluúčastníci. 8Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 10skúmajte, čo je milé Pánovi, 11a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. 12Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. 13Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, 14lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.

15Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. 17Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova. 18A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení Duchom. 19Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. 20Dobrorečte stále za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista.

- svojvoľné pobožnostkárstvo, trýznenie tela:


Kol 2/18-23: Nech vás nikto nepripraví vedome o odmenu ponižovaním seba a uctievaním anjelov, chvastavými videniami ani tým, že sa nadarmo nadúva v telesnom zmýšľaní a nepridŕža sa Hlavy, z ktorej celé telo, kĺbami a šľachami vystrojené a pospájané, rastie Božím vzrastom. Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ako to, že sa dáte viazať - ako by ste ešte vo svete žili - predpismi? Nedotýkajte sa, nejedzte, ani na to nesiahajte; to všetko sú veci, ktoré spotrebovaním vychádzajú nazmar. Veď je to len podľa rozkazov a učenia ľudí. Je to zdanlivo múdrosť, ale (v skutočnosti) len samovoľné pobožnostkárstvo, sebaponižovanie a trýznenie tela. Má to cenu len pre nasýtenie tela.


- sme pri tých veľkých duchovných veciach o, ktorých nám vravia, že my tomu nerozumieme, lebo sú príliš duchovné: neženiť sa atď.:


1 Tim 4/1-3: Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu.


1 Tim 4/7: Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti.


Ef 5/14: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus.


- je to Boží budík, ty tento hlas nemôžeš prepočuť. Nemôžeš povedať, že to nepatrí do kostola lebo to patrí do každého kostola, kde je Boží ľud. Chceš ho strčiť na námestie? Skús, či mu porozumejú.


Pamätáte si: Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta. (Mt 5/13,14) Kedysi ste boli tmou ale teraz ako svetlo sveta žite. Neflákajte to. Nám patrí to Slovo: prebuď sa a uvidíš zmŕtvychvstalého Krista. Nepočínajte si bláznivo a nežite tak, aby ľudia vraveli, že nevidno v tom Boha a Jeho lásku. Lebo život to ukáže, či sú to bájky.

Ef 5/15-17: Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.


Druhá vec: My sami sa máme stať živými budíkmi vo svojich rodinách, v práci. Ak vám môžem povedať začnite najskôr v domácnostiach. Neutekajte hneď do sveta ale k domácim duchovným spáčom. Aj Boh išiel najprv k Izraelcom. Sú to tí, ktorých sme doniesli do kostolov pokrstiť (doniesli sme pohanov a odniesli sme „kresťanov“). To sú tí, ktorí aj vďaka nám nedali Bohu svoj život a dávajú miesto diablovi vo svojich rodinách, kresťanstve, v cirkvi a ustavične zarmucujú Ducha Svätého. Ak neveríte opýtajte sa: Máš miesto pre Ducha Svätého vo svojom srdci dcéra/syn, manžel/ka? Oni boli krstení, zosobášení, sľubovali ale flákajú to. Zvoňte a kričte: prebuďte sa duchovní spáči spiaci spánkom smrti. Ak sa nezobudíte zahyniete v hriechu. Ten, ktorému dávajú miesto ich dovedie k smrti. Takto nepríjemne, jasne, ostro, takto zvoňte (farár pustil do mikrofónu budík). Vedzte, že v tomto vás nikto nemôže nahradiť. Choďte a pípajte pokým budete žiť. Neúnavne to robte a dokážte, že odmietate flákať kresťanský život, dávať miesto diablovi a vidíte skvejúceho Krista.

Nech vám naveky Duch Svätý bude ráno, keď budete siahať na budík pripomína čim ste a čím máte byť.