Ž 91/1-10: Kto v skrýši Najvyššieho prebýva a odpočíva v tôni Všemohúceho, ten vraví Hospodinovi: Moje útočisko, hrad môj, môj Boh, ja v Neho dúfam! Lebo On vytrhne ťa z pasce lovca, od zhubného moru. Peruťou svojou prikryje ťa, a nájdeš útočisko pod Jeho krídlami; Jeho vernosť je štítom a pavézou. Nočného postrachu nemusíš sa báť, ani strely, ktorá lieta vo dne, ani moru, čo sa vlečie v mrákote, ani nákazy, čo napoludnie pustoší. Nech ich padne tisíc po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa to nepriblíži. Len pozrieš očami a uzrieš odplatu bezbožných. Keďže Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok: nič zlé sa ti nestane, ani rana sa nepriblíži k tvojmu stanu.

Ef 6/13: Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť.Téma: Porazené légie


Historka o vojvodovi Napierovi:

Počas bitky pribehol k nemu jeho dôstojník s radostnou správou: „Pán generál hlásim, že sme nepriateľovi zobrali jeden prápor.“

Generál nereagoval.

Dôstojník to zopakoval ale generál tomu nevenoval pozornosť.

Dôstojník smutne zopakoval správu tretí raz.

On na to povedal: „Čo tu stojíš, zober nepriateľovi ďalší prápor.“

Možno táto historka nie je pravdivá alebo úplné pravdivá. Môžeme si z toho vziať poučenie. Generál chce povedať aby sa čiastočne neradoval, lebo jeden úspech neznamená úplné víťazstvo nad nepriateľom. Ak má dvadsať práporov či sa môžeme uspokojiť s jedným. Ak zvíťazíme tak vtedy, keď všetky porazíme. Až potom si zaslúžime pochvalu generála. Často to končí tak, že si ledva zachránime život. Ešte som nepočul aby dôstojník povedal: „Všetci padli v boji, ja som utiekol, zachránil som si život, dajte mi pochvalu.“


Predstavte si, že Boh je generál a Ježiš vrchný dôstojník, ktorý:


1 Jn 3/8: Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.


Potom sledujeme Jeho pôsobenie vo svete ktorý je v moci zlostníka.


1 Jn 5/19: Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho Zlého.


Ježiš Kristus kráčal od jedného víťazstva k druhému a potom k ďalšiemu. Za ním neostávajú mŕtvoly, chromí, dobodaní, posadnutí ale zjavujú sa za ním oslobodení, uzdravení, živí...


...OD VÍŤAZSTVA K VÍŤAZSTVU


To všetko značí o Jeho víťazstve nad diablom.


Mt 11/5: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium.


Naozaj od VÍŤAZSTVA K VÍŤAZSTVU ide Ježiš.

Nikdy sa nezastavil a neuspokojil s čiastočným víťazstvom a nepožadoval od Otca za každé víťazstvo metál, lebo vedel, že nepriateľ má veľa légií a poslednou légiou nepriateľa je smrť a až, keď tá bude porazená tak to je víťazstvo.


1 Kor 15/23: Pravda, každý, keď príde rad na neho: ako prvotina Kristus, potom pri Jeho príchode tí, čo sú Kristovi.


Toto vybojoval Ježiš na kríži. Aby On mohol povedať Otcovi posledný raport v slove: Dokonané. Moc smrti a osteň bol porazený.


1 Kor 15/54-55: Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané: Pohltená je smrť vo víťazstve. Kde je, ó smrť, tvoje víťazstvo? Kde je, ó smrť, osteň tvoj?

Podľa predchádzajúcich zasľúbení Ježiš zosiela Ducha Svätého. Urobí si z učeníkov duchovnú armádu, aby marila skutky diabla a porazené légia diabla. Hrkocú zbraňami a tvária sa, že ich posledná légia smrť nebola porazená. Takto sa Ježiš pomocou Ducha Svätého stáva našim generálom, takto si nás naverboval do armády, aby sme pokračovali v Jeho pravde. Teraz čaká ako si budeme počínať, čaká na naše raporty z bojiska. Čaká, že budeme porážať prápory diabla na zemi, od VÍŤAZSTVA K VÍŤAZSTVU a dáva nám celú výzbroj Božiu.


Ef 6/12: Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach.Ef 6/10-17: Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.


Takto dokonale sa o nás Pán postaral, na nič nezabudol, veď je to celá výzbroj Božia, ten kto ju má má víťazstvo. Právom očakáva naše víťazstvá. Ale často, veľmi často čaká na naše raporty márne. Je tu obrovská kresťanská masa, ktorá by mala byť v plnej výzbroji Božej, zobrať diablovi tisícky práporov a zatiaľ sa to zdá byť opačne. Zbytky légie porážajú matričné, kostolné, ufňukané, bezduché kresťanstvo. A tak to kresťanstvo sa nepodobá ani len tomu dôstojníkovi. Toto kresťanstvo sa podobá na to, že kresťania dezertovali. Včera a dnes kostolní kresťania, ktorí utiekli – dezertéri, ktorí vydali prápory porazenej diablovej armáde preto, aby si zachránili aspoň svoj holí život. Utiekli a často sa zahaľujú do náboženskej obradnosti, skrývajú za ňu, že nemajú výzbroj Božiu. Mnohí v strachu o život, bez boja spokojne alebo nespokojne vydali prápory svojich detí, svojich rodín a všetci sa tvária, že je to spôsob, ktorý môže zachrániť život a tvária sa, že žiadna výzbroj neexistuje.

Na bojisku sveta sme tak málo získali a veľa prehrali a musíme sa hanbiť a my sme veľmi trúfalí, keď Bohu ukazujeme zbožnosť, zákonníctvo, nablýskané obrady, ktoré sme videli v priamom prenose z Ríma. Týmto sa utešujeme, za to chceme pochvalu, metál, spasenie.

Ak by sme sa takto zachovali pri ľudských generáloch, keby sme zahodili výzbroj, tak by nás pochytali a popravili. Krátky proces a pred popravčiu čatu. Náš Generál je iný, On je z nás smutný a pozerá sa na nás tak ako na učeníka Petra, ktorý ho tri razy kým kohút zakikiríkal zaprel.

Pozerá sa takto aj na dnešné kresťanstvo. Napriek tomu nemyslí na našu smrť, On dezertérov nedá hneď popraviť. On nám hovorí: ODPÚŠŤAM VÁM, nedegradujem vás, nezoberiem vám hneď svoju hodnosť, odpustím vám a pošlem vás priamo do terénu, nie v zbožnom zhromaždení, kde si povykrikujeme, nie v komôrke. Pošlem vás do vašich rodín, práce, na vaše sídlisko, lebo tu sú roztrúsené diablove porazené légie. Vy to máte v moci Svätého Ducha urobiť. Milovaní moji, vezmite si celú výzbroj Božiu. Nezabudnite na pravdu, pancier spravodlivosti, pohotovosť k evanjeliu pokoja, štít viery, prilbu spasenia, meč Ducha, ktorým je slovo Božie.

MÁTE ÍST OD VÍŤAZSTVA K VÍŤAZSTVU.


Teraz sa budete musieť vrátiť po vydané prápory a bude to možno ťažšie, možno budú z toho vrásky ale nedezertujte.


1 Jn 5/4-5: Vy, deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je Ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky, a svet ich počúva.


Vierou v Syna Božieho s výstrojou porážajme všetky légie diablove vediac, že JEŽIŠ ICH UŽ VŠETKY PORAZIL.


Majte vieru, že máte v mene Ježiš víťazstvo nad každou mocnosťou a kniežactvom.