1 Kor 3/10-15: Ja ako múdry staviteľ, podľa milosti Bohom mi danej, položil som základ, ale iný stavia na ňom; každý však nech si dáva pozor, ako naň stavia! Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni, a sám oheň sprobuje dielo každého, aké je. Ak niekomu zostane dielo, čo postavil, dostane odmenu; ak niekomu dielo zhorí, utrpí škodu; sám sa síce zachráni, ale len ako cez oheň.

Lk 24/25: On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci!

Téma: Kompletné dielo

Každý dom, stavba, ľudské dielo stojí vždy na nejakých základoch. A je veľmi dôležité aby základy boli pevné, bezpečné. Ešte je dôležité čo človek na tých základoch postaví, lebo ľudia sa na to dívajú, to vidia, posudzujú. Tá stavba, to dielo je to čo ľudí zaujme alebo nezaujme. Buď povedia to má cveng alebo to je barabizňa, riadne strelené. Každé dielo musí mať niečo také ako strechu, ukončenie. Bez neho nemôže byť dielo kompletné. Reálny život nás učí zodpovednosti za každé dielo. Ku každému dielu si máme pripojiť nielen ústa, ruky ale aj srdce. Je veľmi dôležité mať pri diele srdce. Duchovné dielo postaviť bez srdca nie je možné. Ak ho chceme postaviť na základe intelektu bude sa podobať sfušovanej stavbe, náboženskej dogmatickej stavbe, pozliepanej z poučiek ;litera zabíja, bezduché učenie v ktorom nie je moc, sekíruje sa ním, posudzuje sa a strpčuje sa život. Ak v tom nie je srdce, nie je v tom láska a iba to rozdeľuje a s takým náboženským učením nebudeme svetlo a soľ. Ako farizeji, ktorí mali náboženskú literatúru, školy, „renomované náboženské firmy“, ktoré všetko ovládali, rozumeli, všetko šikanovali a nakoniec aj Božieho Syna. Tento duchovný dom nazval Ježiš obieleným hrobom.

Mt 23/27-28: Beda vám, zákonníci a farizeji-pokrytci, že sa podobáte obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijakej nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.

Takto to skončí s každým dielom stavaným bez srdca, bez lásky. Poviete si: naše kresťanské domy sú v pohode z vnútra aj zvonku. Myslíte si, že učeníci rozumeli, keď im vravel:

Mt 20/17-19: Keď sa Ježiš poberal do Jeruzalema, vzal nabok dvanástich a hovoril im na ceste: Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, aby sa Mu posmievali, zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

Tri razy im to povedal, oni tomu nerozumeli, aj keď rozum po litere vedel čo sa bude diať. Prečo sa tvária prekvapene, keď im ženy vravia, že Jeho hrob je prázdny?

Lk 24/12: Len Peter vstal a bežal k hrobu; keď sa nahol a videl tam ležať plachty, odišiel a divil sa tomu, čo sa stalo.

nečítame, že uveril v Pána, ale divil sa. A táto neschopnosť to prijať sa vliekla ešte niekoľko dní.

Lk 24/25: On im povedal: Ó, nerozumní a leniví srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci! Či to Kristus nemusel pretrpieť a (tak) vojsť do svojej slávy?

to im Ježiš povedal, keď ich stretol cestou do Emauzu. Učeníci sú leniví veriť srdcom. Veci, ktoré im Pán povedal pokladajú za bájky. Oni boli svedkami veľkých vecí, ale neverili, že Ježiš kladie pri nich základy spasenia. Neboli pri tom celým srdcom a nevedeli si to vziať. Bolo to pred nimi očividné, ale oni si to nevedeli vziať to znamenajú slová nerozumní a leniví veriť srdcom. Je to príťažlivé, ale priložiť k tomu srdce a uveriť si lenivý.

Ani duchovný domy dnešných kresťanov nemajú iné základy. Ten dom nemá len štyri múry, má strechu, vnútorné vybavenie, je úplne kompletný, pripravený pre nás. Nie je to polotovar ako buchty na pare z obchodu, ktoré si musíš ohriať a posypať. To nie je dom ktorý treba v čase voľna svojpomocne dokončiť. Dom spasenia je kompletný.

Iz 28/16: Preto takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja kladiem na Sione kameň, kameň osvedčený, vzácny uholný kameň, pevne založený: Kto verí, nebude zahanbený!

Jn 14/1-3: Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, čo by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja?

Strechou na tomto dome je to, čo sa stalo na tretí deň- je to zmŕtvychvstanie. Ak postavíte akúkoľvek stavbu a nedáte strechu bude to neobývateľná stavba aj keď tam bude kožená súprava. Budete sa cítiť ako by ste boli pod holím nebom. Stavba bez strechy nemá trvácnosť (dážď, sneh). Ani kresťanstvo bez zmŕtvychvstania nemá zmysel. Duchovné dary, svedecká služba, láska bez zmŕtvychvstania nemá zmysel. Lebo nič z toho nevyústi do večného života.

Kresťania v Korinte boli naplnení Duchom Svätým, mali duchovné dary ale u mnohých tam bola neochota srdcom veriť v zmŕtvychvstanie Ježiša:

1 Kor 15/12: Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Nieto zmŕtvychvstania?

kážu ale neveria všetci v zmŕtvychvstanie:

1 Kor 15/13-15: Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych.

Duchovné dary sú už len atrakcie cirkusové, púťové, ktorými sa môžete pozabávať pred smrťou. Ak Kristus nebol vzkriesený daromná je naša viera – zabaľme to, klameme seba i druhých ľudí. Ak Kristus nebol vzkriesený ešte ste stále vo svojich hriechoch a nič neosožilo divadlo: ako Ježiša Krista zobrazil nejaký pán v filme, ktorí teraz bežal .

Ale ak v tomto živote:

1 Kor 15/12-19: Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria: Nieto zmŕtvychvstania ? Veď ak nieto zmŕtvychvstania, ani Kristus nebol vzkriesený. A ak Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak potom nachádzame sa tu aj ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený, ale ak Kristus nebol vzkriesený, daromná je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí.

Ak Kristus nevstal z mŕtvych tak to potom zabaľme. Potom plačme nad svojimi mŕtvymi, nad svojou smrťou.

1 Kor 15/32: Že som sa v Efeze boril so šelmami ako ostatní ľudia, čo mi to osoží? Ak mŕtvi nie sú kriesení, tak potom: Jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.

potom poďme do krčmy, spime sa lebo nič nemá zmysel.

1 Kor 15/20: Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých.

hovorí Pavel tvrdohlavo a jasne.

A tak choďme von z chrámu a buďme tam tvrdohlaví svedkovia Pánovho vzkriesenia, bez štipky hanby. Že my tam máme nielen svoj rozum, náboženské obrady, literu ale tam máme svoje srdce. Že naše srdce je pod mocou Ducha Svätého a nie je lenivé veriť každému Slovu Božiemu. Vo všetkých súženiach zjavujeme radosť, že my v mene Ježiš máme večný život a, že sa tešíme na zmŕtvychvstanie, do pripravených príbytkov. Vravme o tom ľudom, že nám pripravil príbytok, aký si teraz nevieme predstaviť. Toto je naša úloha zjaviť svojím životom živú vieru, vzkriesenie v mene Ježiš.

Zjavujme svojím životom, že nie sme leniví tomu veriť svojim srdcom.