Rim 13/8-10: Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: necudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zahrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska.


1 Jn 4/8: Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska.


Téma: Potvrdenka


Boh vám aj dnes v mene Ježiš žehnaj!


Vy ste soľ zeme. Vy ste svetlo sveta. – Ježiš nám to povedal. Dal nám jasne na vedomie, že nás pozdvihol, dal nám poslanie. V práci, v rodine, v škole,...máme byť použití. To je Božia vôľa pre nás.


Mt 5/14-16: Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.Ak ideme do obchodu a kúpime si niečo, vezmeme si to, ideme s tým ku pokladni, spočítajú nám to + špeciálne výpalné v podobe DPH. Potom nám predavačka dá bloček, potvrdenku. Takýto rituál sa opakuje všade, kde si chceme niečo kúpiť. Potvrdenka svedčí, že sme zaplatili, legálne nadobudli. Takto to funguje v praktickom, civilnom živote. Toto nám pomôže pochopiť veci z duchovného života. Ak hovorí o sviece, meste...tak nehovorí, že náboženstvo je náboženské hobby. Je to vec praktická, praktický život, nie filozofia. Ak si kresťan to neznamená, že hovoríš chodím do kostola a skrývaš sa vo svojej samote a pestuješ privátne náboženstvo. To znamená, že žiješ praktický život v ktorom používaš duchovné dary. Ak dostaneš duchovné dary od Boha musíš vystaviť potvrdenku, aby si ukázal, že dar je pravý a môžeš ho používať.

Aký je Boh?

Boh je láska. 1 Jn 4/8


Ak tomuto správne nerozumieme, budeme sa v celom živote zaoberať čo je boh. Boh nie je náboženstvo, filozofia, hypotéza, domnienka, teória o existencii vyššej bytosti. Ani ten, ktorým sa môžeš nabíjať prostredníctvom jogy....to je oblasť zlostníka a tam to takto funguje.


Jn 5/19: Ježiš im teda odpovedal: Veru, veru vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn.


Nehádaj sa nikdy s nikým o Bohu, nedaj sa strhnúť diskusiou o Bohu, ani do diskusie o Božej vôli ako Eva. Boh je láska, nie teória, hypotéza. Ak ty niekoho miluješ nepovieš ja mám takú teóriu, hypotézu o našom vzťahu.


LÁSKA = SKUTOK, ČIN


- je to niečo čo má moc zachrániť ťa. Nie filozoficky, ale celkom prakticky. Boh je živý. Boh každý svoj skutok potvrdil láskou, skutkami láska. Je to Jeho charakter. On nám vydal napokon dokonalú potvrdenku – Ježiša. Potvrdenie Jeho. Uzdravoval, kriesil, kázal...a všetko nakoniec potvrdil dokonalou láskou, dokonalou poslušnosťou. To čo robí nie je hypotéza. Na kríži nevisela hypotéza. On potvrdil, že to nie je zdola ale zhora a koná Jeho vôľu.

Aké náboženstvo viselo na dreve kríža? Ktoré z nich zavesil Boh na drevo kríža?

Zlostník je falzifikátorom mnohých slov, skutkov. Obetujúca láska ide proti zlostníkovi... on chce zahubiť.


Jn 10/10: Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a hubil.


Láska môže potvrdiť pravosť svedeckej služby a darov Ducha Svätého.


Ježiš im predložil nové prikázanie – toto bude potvrdenkou o ich pravosti.


Jn 13/33-35: Deti, ešte máličko som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som židom povedal, aj vám hovorím teraz: Kam ja idem, tam vy nemôžete ísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.


Ján 15/17: Prikazujem vám, aby ste sa milovali.


Takto sa láskou potvrdzuje pravosť učeníka, kto je mojim pánom. To sa kvetnatými rečami nedokazuje, mnoho z toho vie napodobniť zlodej. Potvrdzuje sa to tým, že učeníci majú lásku k sebe.


Jn 15/13: Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov.


- láska ide do krajnosti...položiť život


1 Jn 4/7-12: Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá.


Ak nie je v nás táto dokonalá láska z Boha, potom nemáme to čo by potvrdilo pravosť našej služby, darov, soli, pravosť nášho svetla.


1 Kor 13/1-3: A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal – nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.

1 Kor 13/8-10: Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie. Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme, ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie.


V tej istej kapitole Pavel hovorí aká je láska.


1 Kor 13/4-7: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávostí, ale teší sa s pravdou;


- hovorí to o povahe, charaktere človeka. Je to Boží charakter. Ak sme mi z Boha a Boh v mene Ježiš prebýva v nás, tak Jeho láska v nás, nie naša je dokonalá. A my odrážame charakter Boha čím potvrdzujeme svoju pravosť. Ak máme charakter lásky potvrdzujeme, že sme z Boha a naše skutky majú vyvýšiť Boha a nie nás. Túto cestu spomína v 1 Kor kapitole 12 posledný verš:


Či všetci majú dary uzdravovať? Či všetci hovoriť jazykmi? Či ich všetci vedia vykladať? Snažte sa však o vyššie dary! A ja vám ukážem ešte lepšiu cestu!


Ak nemáme tento Boží charakter lásky potom nebuďme prekvapení, že ľudia nechvália Otca, keď vidia naše skutky. A nečudujme sa, že bez takej potvrdenky nebudeme poznaní ani Bohom.


Mt 7/22-23: Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!


Mt kapitola 25 – pekné slová, duchovné dary, konali divy ale nemali potvrdenku lásku a nakoniec neboli prijatí ako praví služobníci.


Aby slovo láska nebolo výhovorkou, že nepotrebujeme duchovné dary, svedeckú službu, nepotrebujeme byť soľou, mestom, my potrebujeme lásku...tomuto odkazujem, že nemá lásku, ani nebude mať dary a slovo láska je len výhovorka aby bol vlažný.


My potrebujem duchovné dary, svedeckú službu, my chceme byť mesto. Kde a ako chceš potom ukazovať svoju lásku, keď nechceš byť mesto, soľ a nechceš mať ani duchovné dary?


Pri všetkej horlivosti nesmieme zabudnúť na nové prikázanie. Všetky slová a skutky musia byť potvrdené láskou. My nesieme v sebe odkaz Božieho charakteru – potvrdenku lásky.