Flp 2/12-15: A tak, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, nielen v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a s chvením konajte svoje spasenie. Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné deti Božie uprostred tohto prevráteného a skazeného pokolenia, v ktorom sa javíte ako jasné hviezdy vo vesmíre.


Mt 5/14-15: Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome.


Téma: Agent s teplou vodou


Ako stojíte vo svedeckej službe – nie zakomplexovaní ale Božie deti? V rodine, v škole, na pracovisku vysokého pána alebo vysokej pani v tomto svete. Cítili ste, že za vami je Ten, ktorému patrí všetka sláva a moc?

Prosili ste za duchovné dary, aby ste mohli svietiť v tomto svete?

Volali ste usilovne a túžobne?

Čo ste robili po minulý týždeň?

Alebo ste sa pohybovali ustráchaní so zamknutými ústami, s pohasínajúcou túžbou po duchovných daroch?

Pohybovali ste sa ako praví BD alebo nábožne sa tváriaci agenti s teplou vodou (t. j. človek, ktorý sa tvári, že niečo má, čo je mimoriadne, môže to vzbudiť pozornosť, tvári sa tajnostkársky, lebo vtedy je dôležitý a nechce ukázať čo to má. No v skutočnosti nič nemá a sám je prázdny človek).

To je aj v náboženstve a keď sa ich niečo opýtate nemajú soľ ani svetlo = agenti s teplou vodou. Tradičné kresťanstvo je plné takýchto agentov, ktorí húfne vychádzajú z kostola. Ak vám na niečo ukážu tak na obrady, ktoré navštevujú celý život. Ak kresťan nemá duchovné dary a nechodí v svedeckej službe je človek bez svetla a soli.


1 Kor 14/1: Usilujte sa o lásku a horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali.


- nech táto túžba vo vás stále horí


1 Kor 12/7-11: A každému je daný prejav Ducha na (všeobecný) úžitok; lebo jednému sa dostáva od Ducha reč múdrosti, inému slovo známosti od toho istého Ducha, inému viera v tom istom Duchu, inému zas dar uzdravovať v jednom a tom istom Duchu, inému opäť schopnosti činiť divy, a zas inému prorokovať, opäť inému rozlišovať duchov, inému druhy jazykov a inému vykladať jazyky. Ale všetko toto pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému osve, ako chce.


Pavel vymenováva 9 konkrétnych duchovných darov ale Duch Svätý má toho viacej.


Nič z toho čo Boh daruje nemôže byť skryté pred ľudskými bytosťami – MY TO NESMIEME SKRÝVAŤ.

Mt 5/14: Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.


Vy ste soľ zeme.


Mt 5/15-16: Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.


Ja som ťa postavil do svetla, nie do kúta, aby si zapadol prachom – tam, kde líšky dávajú dobrú noc. Aby si bol zďaleka pozorovateľný, lebo ty si pre Mňa a pre ľudské bytosti veľmi dôležitý. To je dôležité, nemôže to byť zakryté. Keď skryjem jedlo, kyslík čo sa stane? Ty si pre blúdiace ľudské bytosti úžasne dôležitý – si soľ, svetlo, mesto, ktoré som postavil na vrch. Ja som ťa neurobil ufúľaným, nepotrebným mestom. Ja som ti dal svoje duchovné dary. Rozumieš tomu? Ak áno neskrývaj sa v kostole. Nebuď agent s teplou vodou.


Mt 5/15: Ani sviecu nazažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome.


Neobzeraj sa a nehľadaj to svetlo niekde inde. Ak čítaš to Slovo, tak Duch Svätý to robí – premieňa ťa na tú sviecu – On si teba chce použiť. Nemysli si, že Božou sviecou je biskup, kňaz, farár, zlaté kríže ohurujúce ľudí, lesknúce sa, ale to nie je svetlo. Tam môže byť neskutočná tma. Svetlo sveta nie sú prstene, zlaté kríže, oblečenie farebné, prezliekané. Boh jedine zapaľuje svetlo cez moc Svätého Ducha – pravé zapálenie, pravé svetlo. On ťa nenechá v kúte, v prachu, On ťa ustanovuje. DÁVA TI SVIETNIK. Na miesto kde ťa určí aby si svietil všetkým v dome (to nie sú rozhodne 4 múry). Celý tento svet je dom pre ľudské bytosti a do tohto domu ťa Boh postavil a povedal svieť všetkým v dome, v škole, v práci, na ulici

=> SVIEŤ. Nestavaj sa pod nádobu náboženských pochybností, svojich pochybností. Nestavaj sa pod nádobu náboženstva.


Jak 4/7: Poddajte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi - a utečie od vás.


Ak to urobíš tá diabolská habaďura padne v mene Ježiš – nezakryje tvoje svetlo. V náboženskej pýche sa niektorí ľudia stavajú na kopec.


Vám patrí zasľúbenie:

Iz 41/9-10: Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol; neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.

Vám prináleží zasľúbenie:

Choďte a svieťte!