1 Pt 5/5-7: A všetci spoločne opášte sa pokorou, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

Mt 5/14: Vy ste svetlo sveta.

Téma: CD a BD

     Boh vám žehnaj privilegované Božie deti.

     Predstavte si, že by ste mali šancu vstať a verejne vydať svedectvo o svedeckej službe po minulý týždeň. Čo by ste povedali? Čo pre vás Boh vykonal doma, v rodine, v práci...

     My nie sme dekoračný, ozdobný náboženský predmet. Pán povedal mne a tebe – budete my svedkami. Nie v kostole, v kúte, kde sa dobre sedí. Ty si živé, mobilné dieťa Božie.

 

     Všetko čo máš má slúžiť Bohu.

1 Kor 6/20: Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu].

Ty si nebol vykúpený krvou Ježiša, aby si tu bol duchovný trpaslík vystupujúci v svetskej reality šou. Ale aby si bol nositeľom evanjelia, chloridu sodného pre tento hriešny svet.

Uvedomil si si to?

Robíš to?

Oslavuješ Boha telom a duchom vediac, že to patrí jemu?

     Na aute majú niektorí značku CD. Policajti majú obavy si niečo s tým vodičom začínať. Tieto písmená majú nejakú moc. Je to niekto kto zastupuje iný štát a za ním stojí nejaká vláda a tá naša si to s nim nechce rozhádzať. Požívajú diplomatickú imunitu, sú na ňu hrdí, nechcú prísť o výhody a výsady, ktoré z nej plynú. Možno im aj závidíme.

     Ty si viacej ako všetci páni CD.

Vieš ty o tom? O svojej značke?

Pán učeníkom povedal, ktorí pri ňom neboli ani dlho: Vy ste svetlo sveta. Bol deň a možno svietilo slniečko. V tejto situácii vyznievalo toto Slovo čudne. On nehovoril o svetle ako fyzikálnej veličine. Nehovoril určite o letiacich fotónoch. Hovoril o tom čo môžu ľudia vidieť, posudzovať, pozorovať – hovorí o skutkoch, skutky ľuďom.

SVETLO = SKUTKY

Skutky sú svetlom pre tento svet. O svete vieme, že to nie sú lúky, háje, ani architektúra ale je to o ľuďoch. Pre tých s ktorými žijete, s ktorými sa kontaktujete aj nekontaktujete..

Ježiš dôveruje, že tvoje skutky budú pre ľudí okolo teba svetlom.

Ako svet nemôže existovať bez letiacich fotónov, tak nemôže existovať bez tvojich skutkov. My sa nebavíme o tvojom náboženstve, o formálnom, ani o kostole, náboženských aktivitách – to nie je svetlo. Hovoríme:

Jn 8/12: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života.

1 M 1/3: Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

1 M 1/31: A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

Potom prišiel hriech.

Rim 1/29-31: naplnení všetkou neprávosťou [smilstvom], zlosťou, lakomstvom, zlobou, plní závisti, vraždy, sváru, ľsti, zlomyseľnosti; utŕhači, ohovárači, nenávistníci Boha, pyšní, spupní, chvastaví, výmyselníci zla, neposlušní rodičom, nerozumní, vierolomní, neláskaví, nemilosrdní.

Rim 5/20-21: Do toho ešte popri tom prišiel zákon, aby sa poklesok rozhojnil. A keď sa rozhojnil hriech, ešte väčšmi sa rozhojnila milosť, aby tak, ako hriech zavládol nad smrťou, aj milosť panovala nad spravodlivosťou k večnému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista.

Do tmy hriechu zoslal Boh novú milosť, svetlo v mene Ježiš. A svietili v tomto svete Jeho skutky. V tých skutkoch sa zjavovala Jeho sláva, moc, láska, svätosť. Tieto skutky boli svetlom pre ľudské bytosti.

Mt 11/3-6: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať? Ježiš im odpovedal: Choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne.

-         toto boli skutky, ktoré svietili  v tomto svete, medzi ľudskými bytosťami. Ku skutkom pridáva dokonalú obeť lásky na kríži – tak potvrdil pravosť svojich skutkov. Dokázal, že je jediné, pravé svetlo pre ľudské bytosti.

Jn 1/3-5: Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila.

 

Sme poverení niesť to medzi ľudské bytosti, tieto skutky svetla. Vy ste moji diplomati BD. Potom budú chváliť a velebiť Boha. To nie sú naše mravné, humánne, etické, morálne skutky = vedľajší produkt. To nie sú dobré skutky. Tie, ktoré nám predpíše nejaká organizácia, takéto dokážu konať aj neveriaci ľudia. A sú ľudia, ktorí skutkami dobrými nevelebia Otca ale iba seba a o tom Pán vôbec nehovorí.

Rim 3/23: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi.

Mk 10/17-18: Keď vyšiel na cestu, pribehol ktosi k Nemu, a padnúc pred Ním na kolená, spýtal sa Ho: Čo robiť, dobrý Majstre, aby som bol dedičom večného života?

Ježiš mu povedal: Čo ma menuješ dobrým? Nikto nie je dobrý, jedine Boh.

Tak ako chceš robiť tie Božie skutky aby si si zaslúžil Božie kráľovstvo?

Pre Božích diplomatov BD povedal:

Mk 16/15-18: Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, novými jazykmi budú hovoriť, hady budú brať, a keby vypili niečo smrtonosné neuškodí im; na chorých budú klásť ruky a tí budú zdraví.

Jn 14/12: Veru, veru vám hovorím: Kto verí vo mňa, tiež bude činiť skutky, ktoré ja činím, áno, ešte väčšie bude činiť.

-         apoštolovia skutočne začali svietiť týmito skutkami, ktoré začali robiť a ani jeden sa nevystatoval aký som morálny. Nebudovali svoju slávu ale ukazovali na Boha a Jeho lásku k ľudským bytostiam. Boli praví diplomati BD. Za nimi stála moc Pána Pánov a Kráľa Kráľov.

Chcem vás povzbudiť a upevniť v svedeckej službe, my niesme CD za ktorými stojí

smiešna vláda. Vy ste Boží diplomati, za ktorými stojí Ten, ktorému patrí všetka vláda a moc a dáva vám Ducha Svätého a môžete si žiadať duchovné dary, aby ste mohli svietiť v škole, doma, v práci a všade kde sa stretnú ľudské bytosti. Neostáva nám nič iné len horliť za duchovné dary aby ľudia videli nie nás, ale Toho ktorý stojí za nami.