Pri príležitosti výročného konventu

Sú slová, ktoré ľudia pokladajú za dobré. Medzi tieto patrí napríklad sloboda. Ľuďom sa zdá toto slovo dobré, radi hovoria toto slovo, chceli by byť slobodní. V pomýlených ľudských predstavách slobodný = byť bez zodpovednosti. Slobodu zaručuje Charta ľudských práv. Keď príde tá sloboda sme v rozpakoch, sklamaní, lebo nám nepriniesla čo sme očakávali. Je to niečo čo nemôžeme nastoliť. Žiadny politický systém. Slobodu nemôže nastoliť človek, ani náboženstvo. Klameme sa tým, čo nie je sloboda.

Sloboda Božích detí nie je závislá na politickom systéme ale je závislá na Bohu. My sme si ju nezaslúžili, ani nevybojovali, ani nevymysleli. Boh daroval slobodu už v záhrade Eden.

Kristus nás oslobodil k slobode. Ak si to chceme uvedomiť musíme si uznať, že sme boli v otroctve (otročili sme v hriechu). Ježiš Kristus nás oslobodil od čoho žiadny človek ani armáda nemôže oslobodiť, ani politická a humanitná organizácia. On nás oslobodil z hriechu, aj z moci diabla, nie zbraňou ale krvou na kríži zaplatil za našu slobodu. Slobodu nám nezaručuje Ústava, OSN, Charta ľudských práv, náboženské zmluvy s Vatikánom.

1Pt 2/24-25: na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz ste navrátení Pastierovi a Biskupovi vašich duší.

toto je naša sloboda, ktorú máme v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

On je zárukou našej slobody.

ON JE NAŠOU SLOBODOU.

Kol 2/13-15: Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.

On je naša sloboda, vzkriesenie i večný život. On je našim víťazstvom.

Rim 8/1: Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi [a nechodia podľa toho, ale podľa ducha].

Či veríš tomu?

Prežívaš skutočnú radosť, že mu patríš? On je sloboda nie je pre teba odsúdenia, niet otroctva.

Ako sa človek dostáva do slobody Božích detí?

2Kor 3/17: Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda.

Do slobody Božích detí sme uvádzaní Duchom Svätým, ktorý dáva duchovné dary a dosvedčuje, že sú Božie deti. To znamená, že sú privádzané k zodpovednosti pred svojim Otcom.

Duchovná rovnica:

sloboda = zodpovednosť za svoje skutky pred živým Bohom

Gal 5/13: Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.

skutky tela:

Gal 5/19: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho.

Gal 6/7-8: Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať!

sloboda = zodpovednosť za svoj život aj za telo Kristovo do ktorého patríš

1Kor 12/27: Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd.

Ty si zodpovedný za telo Kristovo. Jednotlivé časti neidú proti sebe, vzájomne si slúžia, aby takto bolo budované celé telo. Toto je zodpovednosť za telo Kristovo. Na budovanie a oslavu Kristovho tela.

Gal 6/2: Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.

Ján 13/34-35: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.

Človek, ktorého ku slobode oslobodil Kristus už nie je závislý na tisícich veciach ale len na jednom Bohu. Kristus nás oslobodil k slobode, aby sme mohli v Jeho mene slúžiť, vziať na seba zodpovednosť za seba, za spoločenstvo, ale aj misijnú zodpovednosť za svedeckú službu k iným ľuďom. Kristus chce aby sme naplnili zákon lásky, zodpovednosť za slová, činy, myšlienky.

Chcete aby vás Kristus oslobodil k takejto slobode?

Dokážete vziať zodpovednosť za svoj život, telo Kristovo, misijnú službu?

Chcete bremená druhých znášať?

Ak ste odpovedali na všetky otázky áno musím vám povedať, že ste slobodné deti Božie a tento zbor bude mať z vás požehnanie. Oni sa dokázali vzoprieť diktátu náboženskej priemernosti. Dokázali vziať zodpovednosť za všetky oblasti života.

1 Pt 2/15-16: Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci!

Ďakujme Pánovi, že sa nám dostalo tejto milosti, aby sme boli oslobodení.