Jak 5/1-6: A vy boháči, plačte, bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo zmoľavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a zožerie vám telá ako oheň! Nahromadili ste si bohatstvo – v posledné dni! Ahľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žencov došiel k ušiam Pána mocností! Hýrili ste na zemi a hodovali; vykŕmili ste si srdcia [ako] v deň zabíjačky! Súdili a vraždili ste spravodlivého – neprotiví sa vám!

Rim 12/19: nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu (Božiemu) – lebo je napísané; Mne patrí pomsta, ja odplatím; hovorí Pán.Téma: Tri kroky do slobody – Čo s vrchnosťou – 5. DielČo je pre človeka najťažšie? Keď sa bezmocne pozerá a nemôže na tom nič zmeniť. Bezmocnosť je hrozná vec. Preto chceme zobrať spravodlivosť do vlastných rúk aj v oblasti vrchnosti.

-         deti v Betleheme, život Štefanov,... – to vykonala vrchnosť

-         vrchnosť nie je spravodlivá a nikdy taká nebude

-         na to sa nespoliehajme, ale môžeme sa na niečo spoľahnúť – na Božie Slovo

Rim 2/14-16: Veď keď pohania nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon,  nemajúc zákona, sami sú si zákonom ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísane do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalúvajú, ale aj obraňujú; v ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.

-         apoštol tu hovorí o zákone, ktorý im bol vpísaný do srdca

-         hovorí o tom, čo Boh urobil, aby existovala aspoň štipka, náznak toho čo sa podobá na spravodlivosť.

Smieme na základe Božieho Slova dúfať v náznak, štipku spravodlivosti. Toto tu existuje vďaka Bohu, nie vďaka človeku. Je dôležité aby sme sa dostali do vnútornej slobody voči náboženskej vrchnosti.

Myslíte si, že Ján Krstiteľ očakával na spravodlivosť Herodesovu?

A Štefan, či dúfal v spravodlivosť vrchnosti?

A apoštolovia, či dúfali v spravodlivosť vrchnosti?

Všetku spravodlivosť očakávali od Boha.

Mt 10/17-18: Majte sa na pozore pred ľuďmi, lebo vás budú vydávať súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach; aj pred vladárov a pred kráľov budú vás vodiť pre mňa, aby ste im aj pohanom vydávali svedectvo.

Jn 15/20: Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať aj vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše.

Skúste sa s tým vnútorne, duchovne vyrovnať.

Mt 22/16-21: Poslali k Nemu svojich učeníkov a herodiánov, a tí povedali: Majstre, vieme, že si pravdivý a ceste Božej podľa pravdy učíš a nedbáš na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: slobodno platiť cisárovi daň, a či nie? Ježiš prezrel ich zlomyseľnosť a riekol: Čo ma pokúšate, pokrytci? Ukážte mi peniaz, ktorým sa platieva daň. A oni Mu priniesli denár. Spýtal sa ich: Čí je to obraz a nápis? Odpovedali Mu: Cisárov. Tu im riekol: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božieho, Bohu. Keď to počuli, zadivili sa, opustili Ho a odišli.

Čo nám tu Pán vlastne hovorí?

Aby sme sa jasne naučili rozlišovať čo patrí na stranu sveta (pominuteľné, čo nemá priamu súvislosť s večným životom, nato nelpite, nemajte pri tom svoje srdce, spokojne to dajte cisárovi) a na stranu Boha.

Rim 12/18: Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi.

 

VÁŠ ŽIVOT A SRDCE PATRÍ NA STRANU BOHA!

JA PATRÍM BOHU.

Na váš život a srdce nemá vrchnosť nárok.

Toto, aby sme vedeli a podľa toho žili.2. krok smerom k slobode, čo sa týka vrchnosti.

-         dávajte cisárovi, čo je cisárovo

Kto nás stvoril, kto nám daroval život, trpel na dreve kríža, vydobil spasenie a večný život?

Cisár, vrchnosť?

Tak mi povedzte, ktorá to bola, ukážte mi ju, ukážte mi peniaz spasenia s tou tvárou.3. krok:

Musíme sa vzdať svojich telesných predstáv, ambícií, plánov náboženských i nenáboženských.

Ak sme my opantaní týmito vecami má nad nami moc svetská vrchnosť alebo náboženská vrchnosť (ak ide o náboženské plány).

Ak ich chceme dosiahnúť – plány, predstavy, ambície musíme im pochlebovať.

Ak ich dáme stranou, nemá nad nami moc vrchnosť.

Takto to urobil Štefan, Ján Krstiteľ, apoštolovia a všetci verní Pánovi – nemali plány, predstavy, ambície.

TERAZ JE RADA NA NÁS.

Mt 6/25-33: Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živý. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?

A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani Šalamún v celej svoje sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery?

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.

-         uprite všetku svoju túžbu, plány, predstavy na Božie kráľovstvo a zaujmite ho.

Sme pohania alebo veríme v Ježiša Krista?

Veríme tomu, že náš nebeský Otec vie čo potrebujeme?

Hľadáme najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť?

Alebo sme až po uši v tomto kráľovstve a hľadáme jeho spravodlivosť?

  1. Mt 22/34-37: Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné: Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci.

Milujte Boha celým srdcom lebo Jemu patríte, nepomstite sa milovaní a nechajte to hnevu Božiemu.