Ž 145/1-4: Budem Ťa vyvyšovať, Bože môj, Kráľu, na večné veky dobrorečiť Tvojmu menu! Budem Ti dobrorečiť každý deň, na večné veky chváliť Tvoje meno! Veľký je Hospodin a všetkej chvály hoden Jeho veľkosť sa nedá vystihnúť. Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky.


Ž 145/11-13: Nech hovoria o sláve Tvojho kraľovania a Tvoju moc nech zvestujú. Aby hlásali synom ľudským Tvoje mocné skutky, nadmernú slávu Tvojho kraľovania. Tvoje kraľovanie je kraľovaním všetkých vekov, cez všetky pokolenia Tvoje panovanie.


Téma: Čo s vrchnosťou – diel II. - Vrchnosť a spravodlivosť


Každý z nás má svoje predstavy, túžby a plány. Ak chceme naplniť svoje predstavy, plány, túžby nie je to závislé len od nás (napr. od toho aký máme plat, čo nám dovoľujú zákony,...). My chceme všetci spravodlivú vrchnosť. Takú vrchnosť, vládu, aby nám dovolila naplniť svoje plány, túžby, predstavy. Za socializmu sme mohli cestovať len prstom na mape. Moje predstavy, plány, túžby vládu a vrchnosť vôbec nezaujímajú.

1 Sam kapitola 8 – viď. v kázni z 8. 1. 2006 (je tam napísaná celá)

SPRAVODLIVÝ JE JEDINE BOH.

Ak vám toto spečatí Duch Svätý prestanete dúfať v človeka, spravodlivú vládu, vrchnosť. Alebo si ponechajte svoju ilúziu.

Ž 146/3: Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, u ktorého niet pomoci.

Keď Boh vraví nevkladajte do toho nádej, tak to platí. Nespoliehajte sa na človeka, to je rada Božia pre vás. Alebo sa necháte ťahať za nos.

Ž 146/5-6: Blahoslavený, komu je Boh Jákobov na pomoci, ktorého nádej je v Hospodinovi, jeho Bohu, ktorý učinil nebesá i zem, more i všetko, čo je v ňom; ktorý zachováva vernosť naveky;

Ž 40/5: Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodina skladá svoju dôveru, neobracia sa k nadutým, ani k tým, ktorí blúdia v klame.

Nezávislý na nespravodlivej vrchnosti ale závislý na vláde spravodlivého Boha. Jediný spravodlivý je Boh, ktorý pred nimi nič nezakryl ani nezatajil ale oni Ním, Spravodlivým opovrhli a vyvolili si nespravodlivého kráľa (vrtkavého, samoľúbeho, nestáleho človeka) a Boh povedal dobre. To neznamená, že Boh dá do rúk svoje opraty kráľovi. Boh nikdy nedal svoje opraty žiadnemu človekovi.

Rim 3/10: Nieto spravodlivého ani jedného.

Rim 3/23: Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej.

Blažený bude ten z vás, ktorý bude mať v tom jasno.

1 Sam9/3: Stratili sa oslice Saulovho otca Kíša. Vtedy povedal Kíš svojmu synovi Saulovi. Vezmi so sebou jedného zo sluhov, vstaň a choď hľadať oslice.

1 Sam 9/16: Zajtra o tomto čase pošlem k tebe muža z krajiny Benjamín; toho pomažeš za kráľa nad mojím ľudom izraelským; on vyslobodí môj ľud z rúk Filištíncov, lebo som vzhliadol na svoj ľud, keď jeho volanie o pomoc preniklo ku mne.

Boh sa nikdy nezriekol svojho panovania. Boh sa k svojmu ľudu priznáva aj keď Ním opovrhol. Saul je v Jeho ruke. Nad mojim ľudom, môj ľud povedal Boh v 1 Sam 9/16. Kto vzhliadol milostivo na svoj ľud Saul či spravodlivý Boh? Saulova ctižiadostivosť dopadne na ľud. Všetko čo Boh povedal svojmu ľudu, to na nich dopadne.

1 Sam 10/5-6: Potom prídeš na vŕšok Boží, kde je stráž Filištíncov. Keď vstúpiš do mesta, stretne sa s tebou skupina prorokov zostupujúcich z výšiny; pred sebou budú mať harfu, bubon, píšťalu i citaru a budú v prorockom vytržení. Vtedy ťa prenikne Duch Hospodinov, budeš prorokovať s nimi a premeníš sa na iného muža.

1 Sam 10/9: Keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné, a toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia.

BOH PEVNE DRŽÍ V RUKÁCH OPRATY ŽIVOTA JEDNOTLIVCA AJ SVOJHO ĽUDU. Hoci ľud zatúžil po svetskej vláde, Boh sa od nich neodvracia.

1 Sam 10/17-27:

Potom Samuel zvolal ľud k Hospodinovi do Micpy.  A prehovoril k Izraelcom: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Ja som vyviedol Izrael z Egypta a vytrhol som vás z rúk Egypťanov a z moci všetkých kráľovstiev, ktoré vás utláčali. Ale vy ste dnes zavrhli svojho Boha, ktorý vás sám vyslobodil zo všetkých vašich bied a súžení, a povedali ste: Nie; ale kráľa ustanov nad nami. Tak sa teraz postavte pred Hospodina. Podľa svojich kmeňov a po tisícoch. Keď Samuel dal predstúpiť všetkým kmeňom izraelským, lós padol na kmeň Benjamín. Potom kázal predstupovať kmeňu Benjamín po jeho čeľadiach a lós padol na čeľaď Matrího. Takto padol lós na Saula, syna Kíšovho, ale keď ho hľadali, nenašli ho. Preto sa znova pýtali Hospodina, či ešte príde sem ten muž. Hospodin riekol: Ajhľa, skryl sa medzi batožinou. Vtedy bežali a priviedli ho odtiaľ; keď sa postavil medzi ľud, o hlavu ho prevyšoval. Vtedy Samuel povedal celému ľudu: Vidíte, koho si vyvolil Hospodin? Lebo nieto mu podobného v celom ľude. Vtedy všetok ľud zajasal a zvolal: Nech žije kráľ! Potom Samuel predniesol ľudu kráľovské právo, vpísal ho do knihy a uložil pred Hospodinom. Potom Samuel rozpustil všetok ľud, každého domov. Saul odišiel domov, do Gibey. Sprevádzali ho z vojska tí, ktorých srdca sa dotkol Boh. Ale naničhodníci vraveli: Čože nám tento pomôže? A pohrdli ním, ani dar mu nepriniesli. On však akoby nebol počul.


Ž 146/7-10: On dopomáha utláčaným k právu a hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje uväznených, Hospodin otvára oči slepým, Hospodin dvíha skleslých, Hospodin miluje spravodlivých, Hospodin chráni cudzincov, zachováva sirotu a vdovu, ale vestu bezbožníkov prevracia. Hospodin bude večne kraľovať, tvoj Boh, ó Sion, z rodu na rod. Haleluja!

Neskladaj nádej do človeka, náboženskú organizáciu, ..