Ž 19/8-12: Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvuje dušu, svedectvo Hospodinovo je Hodnoverné, múdrym robí prostého. Hospodinove nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. Hospodinova bázeň je čistá, zostáva naveky; Hospodinove práva sú pravdou, napospol sú spravodlivé; vzácnejšie sú ako zlato, ako mnoho rýdzeho zlata; sú sladšie ako med, ako med z plástov. Aj sluha Tvoj sa dáva nimi napomínať; kto ich zachováva, má hojnú odmenu.


1 Sam 8/7: Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi.


Téma: Čo s vrchnosťou – diel I.


2 Tim3/16-17: Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.

Dúfam ste neprepočuli slovo na začiatku – každé. Všetko čo je v tejto Knihe napísané je pre nás a pre náš život mimoriadne dôležité a môže s nami niečo urobiť. Je to tvoje osobné vyznanie o Knihe s veľkým K? Chceš ty niečo so svojím životom urobiť? Chceš zmeniť svoje myslenie, skutky? Chceš byť dokonalý človek boží schopný na všetko dobré (nie čo sa javí vo svete dobré)? Chceš byť Duchom Svätým uspôsobený na všetko dobré čo Boh od teba očakáva? Alebo človek bez živých skutkov viery, bez ohňa Sv. Ducha?

Jak 1/22: Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.

Každá z týchto otázok si žiada odpoveď a vypovie o tvojom živote, duchovnom stave. Všimli ste si, že ľudia bránia svoju nečinnosť, jalové kresťanstvo a aj Slovom z písma. A to tiež robí diabol.

1Pt2/13-14: Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu, alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia.

Rim13/1-3: Každá duša buď poddaná nadriadeným vrchnostiam. Lebo nieto vrchnosti, iba ak od Boha; a tie, čo sú zriadené Bohom. Kto sa teda protiví vrchnosti, Božiemu zriadeniu sa protiví; a tí, čo sa protivia, priťahujú si súd. Lebo vladári nie sú na postrach tým, čo dobre činia, ale tým, čo zle činia. Chceš sa nebáť vrchnosti? Čiň dobre a budeš mať chválu od nej.

Ak si takto ľudia vytrhnú z Písma toto Slovo, tak sa vydávajú do rúk ľudí a diablovi. Zaradia sa týmto do davu, ktorí nikdy nezatúžia po duchovných daroch, lebo nemôžu po nich túžiť, bezzubí. Dali ste si pokrstiť deti, poslúchli ste náboženských vodcov, boli poslušní a musia byť spasení. Preto majú nárok na spasenie a večný život, lebo vo svojom kresťanskom živote nič neurobili, ani prstom navyše, zostať vo vlažnosti celý život, byť bezzubým kresťanom. To je podľa niektorých návod ako dostať spasenie. Skutočne o niečom takomto hovoria apoštolovia? Toto hovoria k slovám, ktoré sa tak často čítajú? Napísali to preto, aby ľudia slepo nasledovali náboženskú vrchnosť? Vidieť niečo z tohto aj na živote apoštolov? Žili takto nekonfliktne s vrchnosťami sveta? Ktorí apoštolovia? Všetci umreli násilnou smrťou okrem Jána. Násilne rukami vrchnosti.

1 Sam/kapitola 8: Keď Samuel ostarel, ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli. Jeho prvorodený syn sa volal Jóél a druhý Abija. Boli sudcami v Béér–Šebe. Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo. Vtedy sa zhromaždili všetci starší Izraela, prišli k Samuelovi do Rámy a povedali mu: Hľa, ty si už starý a tvoji synovia nechodia po tvojich cestách; ustanov nám teraz kráľa, aby nás spravoval, ako je to u všetkých národov. Ale Samuelovi sa nepáčilo, že hovorili: Daj nám kráľa, aby nás spravoval! Preto sa Samuel modlil k Hospodinovi. Vtedy Hospodin riekol Samuelovi: Poslúchni hlas ľudu vo všetkom, čo ti hovoria, lebo nepohrdli tebou, ale pohrdli mnou, aby som nebol kráľom nad nimi. Celkom tak, ako činili mne odo dňa, keď som ich vyviedol z Egypta, až do toho dňa, keď ma opustili a slúžili iným bohom, tak robia i tebe. Preto teraz poslúchni ich hlas, ale najprv ich dôrazne napomeň a oboznám ich s právom kráľa, ktorý bude nad nimi kraľovať. Samuel predniesol všetky slová Hospodinove ľudu, ktorý od neho žiadal kráľa, a riekol: Toto bude právo kráľa, ktorý bude kraľovať nad vami: Bude brať vašich synov a postaví ich k svojim vozom a medzi svojich jazdcov, a pobežia pred jeho vozom. Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad päťdesiatimi mužmi, aby mu orali pole a žali obilie a aby mu vyrábali vojenskú výzbroj a výstroj pre jeho vozy. Dcéry vám vezme, aby pripravovali masti a aby mu varili a piekli. Poberie vám najlepšie polia, vinice i olivové sady a rozdá ich svojim sluhom. Bude brať desiatky z vašich siatin i z vašich viníc a dá ich svojim komorníkom a sluhom. Taktiež vám poberie sluhov a slúžky, váš najlepší dobytok, i vaše osly vezme a použije ich pri svojich prácach. Desiatky bude brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami. Pre svojho kráľa, ktorého ste si vyvolili, budete v ten deň volať o pomoc, ale Hospodin vás nevypočuje v ten deň. Ľud však nechcel počúvať Samuelov hlas, ale volal: Nie! Ale kráľ bude nad nami! Aj my budeme takí ako všetky národy: nech nás spravuje kráľ, nech tiahne pred nami a nech vedie naše vojny. Samuel vypočul všetky slová ľudu a predniesol ich Hospodinovi. Vtedy riekol Hospodin Samuelovi: Poslúchni ich hlas a ustanov im kráľa. Nato povedal Samuel izraelským mužom: Choďte každý do svojho mesta!

Ľud stratil dôveru v samotného Boha-1 Sam8/11-22